Andrzej Wesołek

Solidarna odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki

Wierzyciel, aby wykazać odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o., musi jedynie wykazać istnienie zobowiązania oraz bezskuteczność egzekucji z majątku spółki.

Zamówienia publiczne: warunki korekty umowy

Zmiana umowy związanej z zamówieniem publicznym nie jest zabroniona, ale trzeba to robić w sposób całkowicie przejrzysty, mając na uwadze zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.