Michał Boryczka

Następstwo prawne zmarłego wspólnika w spółkach osobowych

Wszelkie prawa i obowiązki, jakie posiadał zmarły wspólnik, przysługują wszystkim jego spadkobiercom wspólnie. Stają się oni wobec spółki tzw. jednym wspólnikiem zbiorowym. W praktyce może to utrudnić im korzystanie z praw udziałowych w spółce.

Przekształcenie przedsiębiorcy posiadającego nieruchomość rolną w spółkę kapitałową

Jeśli elementem przedsiębiorstwa jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) jest nieruchomość rolna, należy w procesie przekształcenia uwzględnić przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ich naruszenie może prowadzić do nieważności nabycia nieruchomości.

Bez zgody małżonka przedsiębiorca nie przekształci się w spółkę kapitałową

Jeśli pomiędzy małżonkami obowiązuje wspólność ustawowa, firma prowadzona przez jednego z nich jest wspólna. Zgoda drugiego małżonka na jej przekształcenie w spółkę kapitałową musi być wyrażona w odpowiedniej formie.

Przekształcenia: problem z przeniesieniem nieruchomości z jednoosobowej działalności na spółkę kapitałową

Często zdarza się, iż sądy odmawiają wpisania do księgi wieczystej jako właściciela nieruchomości spółki powstałej na skutek przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG). Powodem może być niewłaściwie przygotowana dokumentacja przekształceniowa.

Transgraniczne reorganizacje spółek – zmiany od 15 września

Dzięki transgranicznemu przekształceniu krajowa spółka będzie mogła przenieść swoją siedzibę do innego państwa Unii Europejskiej lub państwa-strony umowy EOG. Wprowadzono nowy typ podziału spółki - poprzez wyodrębnienie. Z drugiej strony istotnie zmieniono model weryfikacji legalności transgranicznej reorganizacji.

Podział przez wyodrębnienie alternatywą dla zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Kolejna próba ujednolicenia przepisów dotyczących funkcjonowania spółek kapitałowych na obszarze europejskim powinna przyczynić się do zwiększenia pewności obrotu i dalszej harmonizacji unijnego rynku.

Prawnicy o propozycji wprowadzenia kuratora materialnego

Z propozycji wprowadzenia kuratora materialnego uprawnionego do reprezentowania osoby prawnej na pewno mogą się cieszyć wierzyciele. Dostaną bowiem narzędzia do walki z nierzetelnymi dłużnikami – piszą prawnicy.

Sposób na zawarcie umowy ?na czas określony z członkiem zarządu

Istnieje rozwiązanie, które pozwoli na zawarcie umowy na czas określony i zapewni zatrudnienie członka zarządu przez okres sprawowania mandatu – piszą prawnicy.

Zawarcie umowy na czas trwania kadencji - wątpliwości prawników

Zawarcie umowy na czas trwania kadencji może doprowadzić do sytuacji, w której w okresie między końcem kadencji a wygaśnięciem mandatu członek zarządu spółki kapitałowej pozbawiony będzie umowy o pracę – zauważają prawnicy.