Paweł Ulbrych

Jaka opłata za użytkowanie wieczyste po aktualizacji

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego osiąga wysokość wynikającą z jej aktualizacji w trzecim roku po dokonaniu wypowiedzenia opłaty w dotychczasowej wysokości.

Pozwolenie na budowę: kto jest stroną w sprawie

Przymiot strony w rozumieniu art. 28 ust. 2 prawa budowlanego został przypisany wszystkim tym podmiotom, których prawa gwarantowane przepisami szczególnymi lub techniczno-budowlanymi powinny zostać uwzględnione w toku postępowania ?w sprawie pozwolenia na budowę.

Planowanie przestrzenne a zasada dobrego sąsiedztwa

Pojęcia „działka sąsiednia" nie można ograniczać do gruntu przyległego do nieruchomości inwestora. Należy je odnieść ?do pewnego terenu tworzącego urbanistyczną całość, pozwalającego organowi na ocenę możliwości zrealizowania inwestycji zgodnie ?z przepisami.

Centra badawczo-rozwojowe przegrywają w sporze o koszty

Odpis na fundusz innowacyjności oraz późniejsza płatność z jego rachunku jest tym samym wydatkiem. Wobec tego nie można go dwukrotnie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

Jaka rekompensata za wejście na grunt sąsiada

Ustalenie kwoty za wejście ?na sąsiednią nieruchomość przed rozpoczęciem robót jest możliwe jedynie w razie uzgodnienia jej wysokości pomiędzy inwestorem ?a sąsiadem. W przypadku braku ?woli którejś ze stron wysokość rekompensaty zostanie określona ?w sposób ścisły, adekwatny ?do powstałej szkody – po wykonaniu prac budowlanych i na zasadach określonych w prawie cywilnym.

Zgoda na przeniesienie decyzji ?o warunkach zabudowy to oświadczenie woli

Zgoda na przeniesienie decyzji ?o warunkach zabudowy jest typowym oświadczeniem woli i powinno się do niego stosować przepisy kodeksu cywilnego dotyczące oświadczeń woli, jak również przepisy dotyczące wad oświadczenia woli.

Korekta warunków zabudowy możliwa, ale w nadzwyczajnym trybie

Skoro określenie wymagań dla zabudowy następuje w decyzji wydanej na podstawie norm prawnych bezwzględnie obowiązujących, tj. wyłączających swobodę ustalania parametrów zabudowy, ?nie jest dopuszczalne wprowadzenie zmiany dla któregokolwiek z wymagań uzasadnionej wyłącznie interesem inwestora.

Opłaty za śmieci uiszcza spółdzielnia mieszkaniowa

W budynkach wielolokalowych, w których nie ustanowiono odrębnej własności lokali, do płacenia za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązana jest spółdzielnia mieszkaniowa.

Termin do wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia budowy jest zawity

Określony przepisami prawa budowlanego 30-dniowy czas wyznaczony na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy ma charakter materialnoprawny i nie podlega przedłużeniu, a jego upływ powoduje utratę przez właściwy organ kompetencji do wydania decyzji wnoszącej sprzeciw.

Podatek od nieruchomości – od kiedy trzeba płacić

Powstanie obowiązku podatkowego zależy od tego, czy chodzi ?o budynek nowo powstały, czy już istniejący. Jeżeli został dopiero wybudowany, to istotne jest, kiedy rozpoczęto jego faktyczne użytkowanie.