Joanna Lis

Kiedy dostawa towarów jest wykonywana w sposób ciągły

Jeżeli klienci sami na podstawie upoważnienia pobierają w dowolnej chwili towary z magazynu spółki, to obowiązek podatkowy z tego tytułu powstaje w momencie pobrania danego produktu. Jako datę sprzedaży na fakturze należy w takim przypadku wpisać datę konkretnej dostawy wynikającą z dokumentu pobrania towaru.

Specjalne strefy ekonomiczne - dwa zezwolenia, ale jedna ewidencja księgowa

W przypadku prowadzenia działalności na terenie jednej specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie dwóch zezwoleń, spółka jest zobowiązana do prowadzenia jednej ewidencji, jednak w sposób zapewniający m.in. określenie kwoty dochodu zwolnionego z CIT oraz podlegającego opodatkowaniu.

Wynajem samochodów pracownikom daje pełne odliczenie VAT

Jeśli elementem działalności gospodarczej spółki jest komercyjny wynajem samochodów osobom trzecim lub pracownikom na zasadach rynkowych, to ma ona prawo do pełnego odliczenia VAT z faktur dokumentujących wydatki poniesione na użytkowanie tych aut.

Opłaty za korzystanie z centrum danych bez podatku u źródła

Należności za wynajem infrastruktury informatycznej nie spełniają przesłanek do uznania ich za wynagrodzenia za użytkowanie lub za prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego. Polska spółka, która płaci za taką usługę belgijskiemu kontrahentowi, nie jest zatem zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Odstępne zapłacone za rozwiązanie umowy w kosztach podatkowych

Spółka jest uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty odstępnego, wypłaconego na rzecz dzierżawcy w związku z zawarciem porozumienia i skróceniem umowy, jeśli z wyliczenia wynika, że inny sposób zagospodarowania terenów da większy przychód niż ten, który uzyskiwała na podstawie umowy dzierżawy.

CIT: Spłata hipotek od nabytych nieruchomości nie jest kosztem

Zobowiązania hipoteczne mają charakter zbliżony do zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji. W konsekwencji, wydatki z tytułu spłaty tych zobowiązań nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Zamiana opcji na akcje - skutki podatkowe dla uczestników programu motywacyjnego

Realizacja opcji i nabycie akcji przez uczestników programu motywacyjnego nie powoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu. Powstanie on dopiero w momencie zbycia przedmiotowych akcji.

Zakres opodatkowania VAT: Misja radia publicznego nie jest działalnością gospodarczą

Działalność misyjna radia publicznego polega na tworzeniu programów, które muszą spełniać określone warunki, niezależnie od dochodowości tej sytuacji. To, że obok tych audycji są również nadawane reklamy nie oznacza, że te programy są związane z działalnością gospodarczą radia publicznego. W konsekwencji nadawcy są zobligowani do stosowania prewspółczynnika.

Spółka zaliczy do kosztów prowizję od kredytu refinansowego

Wydatki ponoszone w celu utrzymania stabilności i źródła przychodów tak, aby mogły finansować i dawać przychody w przyszłości to także koszty ponoszone w celu utrzymania źródła przychodów, skutecznej realizacji przedsięwzięć, uczynienia źródła przychodów mocnym i trwałym, odpornym na działanie czynników obniżających jego sprawność.

Umowa cash poolingu ma charakter pożyczki

Faktycznym celem umowy cash poolingu jest udostępnienie środków pieniężnych pomiędzy spółkami z grupy oraz osiąganie przez nie korzyści w postaci odsetek. Jest to zatem rodzaj pożyczek udzielanych pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w tym systemie.