Nicola Zięba

Kiedy ciąża nie zapewni ochrony przed zwolnieniem z pracy

Zakaz rozwiązania umowy z pracownicą nie dotyczy sytuacji, gdy podpisała ona w tej sprawie porozumienie przed zajściem w ciążę. Na ochronę nie może też liczyć kobieta, która ukryła swój stan przed pracodawcą.

Zamieszczanie zdjęć pracowników na identyfikatorach narusza ochronę danych osobowych

NARUSZENIA | Zamieszczenie zdjęć pracowników na identyfikatorach nie narusza przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, gdy obowiązek ich noszenia wynika z przepisów wewnątrzzakładowych. W przeciwnym razie konieczna jest zgoda na korzystanie z wizerunku.

Długotrwała nieobecność powodem zwolnienia

TERMINY | Choroba i inne okoliczności uzasadniające niemożność wykonywania pracy chronią etat pracownika tylko w pewnych granicach. Po wyczerpaniu okresów ochronnych szef może rozwiązać z nim umowę bez wypowiedzenia.

Konstruktywna krytyka nie grozi zwolnieniem

Pracodawca nie może wyciągać konsekwencji wobec pracownika, który krytycznie wyraża się o jego działalności, zachowując przy tym określone wymogi takich wypowiedzi.

Brak udziału w szkoleniu może stanowić podstawę rozwiązania umowy o pracę

Jeżeli pracownik, wbrew poleceniu przełożonego, nie weźmie udziału w szkoleniu z lenistwa, stanowi to rażące niedbalstwo i jest podstawą do rozwiązania z nim umowy w trybie natychmiastowym.

Dobra osobiste a rozwiązanie umowy o prac: Godność pod ochroną także przy rozstaniu

Informując pracownika o rozwiązaniu z nim umowy szef powinien zachować zimną krew i pozostać merytoryczny. Czyniąc niepotrzebne uwagi może naruszyć dobro osobiste zwalnianego, za co przyjdzie mu zapłacić.

Kreatywny pracownik - problem dla firmy z prawami autorskimi

Pracodawca skorzysta z twórczości zatrudnionego, jeśli przygotował on utwór w trakcie lub w wyniku realizacji swoich obowiązków.

Whistleblowing: głos sumienia w zakładzie czy kapuś

Czy polskiemu przedsiębiorcy potrzebny jest pracownik sygnalizujący nieprawidłowości i mobilizujący go do określonych działań? Jego obecność może uzdrowić funkcjonowanie firmy i wyeliminować złe zjawiska.