Arkadiusz Popczak

CIT: odsetki od kredytu na nabycie udziałów własnych nie są kosztem

Spółka nie rozliczy kosztów odsetek od kredytu, który został zaciągnięty na sfinansowanie transakcji nabycia udziałów własnych w celu ich późniejszego umorzenia.

Jaki VAT od dostawy budynku i wieczystego użytkowania działki

Jeżeli dochodzi do zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionym budynkiem trwale związanym z tym gruntem, to zwolnienie z VAT dostawy budynku przenosi się na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu.

CIT: Wierzytelności nieściągalne i umorzone są kosztem w kwocie netto

Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wierzytelności nieściągalne/umorzone bez uwzględnienia kwoty VAT, w wysokości odpowiadającej wartości należności zaliczonej do przychodów należnych.

CIT: konsekwencje zbycia praw i obowiązków w spółce osobowej

Nominalna wartość wierzytelności z tytułu niespłaconych pożyczek wniesionych przez podatnika jako wkład do spółki komandytowej jest dla niego kosztem uzyskania przychodu w przypadku zbycia ogółu praw i obowiązków wynikających z udziałów w tej spółce.

Akcyza: Jak skalkulować współczynnik energochłonności

Ustalając wartość udziału kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej należy brać pod uwagę koszt nabycia wykorzystanej energii wraz ze wszystkimi podatkami, wyłączając jednak podlegający odliczeniu VAT oraz pozostałe opłaty dodatkowe, takie jak np. koszty dystrybucji.

VAT: Logo na aucie nie zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu

Oznakowanie oraz oklejenie samochodu osobowego informacjami handlowymi przez spółkę świadczącą usługi doradztwa podatkowego nie oznacza, że jest to pojazd o zmienionych cechach konstrukcyjnych.

CIT: biegły nie ustala wartości transakcji podmiotów powiązanych

W przypadku ustalenia przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości między podmiotami powiązanymi, do wyceny transakcji należy zastosować jedną z metod określonych w art. 11 ustawy o CIT.

Zezwolenie strefowe a rozliczanie pomocy publicznej

Spółki posiadające zezwolenia na prowadzenie działalności w kilku specjalnych strefach ekonomicznych są zobowiązane do odrębnego ustalania wyniku właściwego dla działalności na terenie każdej z nich.