Tomasz Diering

Warunki rynkowe a Międzynarodowe standardy rachunkowości 24

Międzynarodowe standardy rachunkowości nakazują ujawnienie powiązań pomiędzy podmiotem dominującym a podmiotami zależnymi niezależnie od tego, czy wystąpiły między nimi transakcje.

Jak ująć w księgach pobrane przez bank prowizje i odsetki od kredytu

Jeśli bank pobrał opłatę aranżacyjną przekazując klientowi na konto pomniejszoną o nią kwotę udzielonego kredytu obrotowego, to jej wartość ujmuje się jako rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Ujawnianie danych niefinansowych: zaktualizowany KSR

Zmiany w ustawie o rachunkowości obligują największe jednostki do ujmowania w sprawozdaniu z działalności oświadczenia na temat informacji niefinansowych. Do nowych wymogów poświęcony temu zagadnieniu KSR nr 9.

Zakłady ubezpieczeniowe ustalając podatek odroczony, wspomagają się MSR 12

Różnice przejściowe w spółkach produkcyjnych czy handlowych dotyczą np. rezerw, odpisów aktualizujących czy różnic kursowych. Ubezpieczyciele – ze względu na swoją specyfikę oraz zasady rachunkowości – mają też inne tytuły do kalkulacji tej pozycji.

Zaniżanie cen ubezpieczeń zagraża płynności finansowej

Komisja Nadzoru Finansowego sprawdza, jak towarzystwa dostosowują składki do faktycznie ponoszonego ryzyka. Ma to bowiem niebagatelne znaczenie dla wypłacalności zakładów ubezpieczeń. To jeden z powodów wzrostu cen polic OC pojazdów.

Inwentaryzacja krok po kroku

Ostatni kwartał roku to wiele godzin poświęconych na czynności inwentaryzacyjne. Warto dobrze je zaplanować, aby sprawnie ustalić stan majątku firmy. Każda jednostka stosuje indywidualne zasady inwentury, dopasowane do jej specyfiki.

W jaki sposób księgowy powinien ustalać wartość produkcji w toku

Stan produkcji w toku wycenia się co do zasady według kosztu jej wytworzenia. Obejmuje on koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z tym procesem.

Wycena akcji zależy od ich kwalifikacji

Udziały zaliczane do krótko- i długoterminowych aktywów finansowych wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub w wartości godziwej. Różnie są prezentowane skutki wyceny.

VAT: należności wątpliwe pod szczególnym nadzorem

Kwoty z faktur, których spłata przez nabywców jest zagrożona bądź wyegzekwowanie ich może przysparzać jednostce trudności lub jest niemożliwe, wymagają aktualizacji ich wartości w księgach rachunkowych.

Rachunkowość: jak wyceniać nieruchomości inwestycyjne

Budynki czy lokale, które firma utrzymuje dla przyrostu wartości lub uzyskania przychodów w formie czynszów, wykazuje się na dzień bilansowy według zasad obowiązujących dla środków trwałych lub w wartości godziwej.