Ewa Rowińska

Aby czynność podlegała VAT, musi być odpłatna

Prace wytworzone przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej nie spełniają definicji towaru według przepisów o VAT. Natomiast opłata pobierana przez twórców prac nie jest wynagrodzeniem za towar, lecz stanowi formę darowizny. Samo przekazanie wyrobu ma jedynie wartość symboliczną.

VAT: dotacje i subwencje zwiększają podstawę opodatkowania

W przypadku świadczenia przez gminy odpłatnych usług polegających na zakupie, dostawie i montażu instalacji solarnych i pieców centralnego ogrzewania na/w budynkach należących do osób prywatnych podstawa opodatkowania obejmuje nie tylko wpłatę mieszkańca, ale również otrzymane przez gminę dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.