Piotr Glonek

Skutki niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie

Jeśli osoba zobowiązana do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy nie zrobi tego w ustawowym terminie, grozi jej m.in. odpowiedzialność odszkodowawcza i karna. Może też zostać pozbawiona możliwości pełnienia określonych funkcji przez pewien czas.

Różne formy układu z wierzycielami w ramach restrukturyzacji

Dłużnik może zaproponować wierzycielom różnorodne formy zaspokojenia zobowiązań, dostosowane do jego indywidualnej sytuacji i możliwości. Może być to m.in. redukcja wysokości zobowiązań połączona z rozłożeniem na raty zapłaty pozostałej części, czy też konwersja wierzytelności na udziały lub akcje.

Restrukturyzacja: różne drogi do zawarcia układu z wierzycielami

Jeżeli dłużnik – z uwagi na swoją sytuację – wybierze niewłaściwy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, sąd oddali jego wniosek. Gdy sąd stwierdzi taką okoliczność już po otwarciu postępowania, może je umorzyć.

Widzisz pierwsze symptomy kryzysu? Pomyśl o restrukturyzacji

Powstanie stanu niewypłacalności uzasadnia otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Może się jednak okazać, że w danej chwili jest już na to za późno. Przedsiębiorcy pozostanie wówczas ogłoszenie upadłości.

Upadłość najemcy to problem dla wynajmującego nieruchomość

Syndyk wstępuje w stosunek najmu zawarty przez upadłego i ma ściśle określone przepisami uprawnienia. W zależności od tego czy przedmiot umowy został już wydany upadłemu, czy też nie, może albo od umowy odstąpić albo ją wypowiedzieć.

Upadłość: szansa na oddlużenie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Umorzyć zobowiązania w wyniku przeprowadzonego postępowania upadłościowego mogą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz inne osoby fizyczne, których upadłość prowadzona jest przy zastosowaniu przepisów o upadłości przedsiębiorców (np. wspólnicy spółek jawnych i partnerskich).