Aneta Szwęch

Koronawirus: Otrzymanie i umorzenie mikropożyczki

Mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r. mogli otrzymać od starosty pożyczkę ze środków Funduszu Pracy przeznaczoną na sfinansowanie bieżących kosztów działalności gospodarczej w okresie pandemii.

Jak zaksięgować wsparcie dla firmy z FGŚP

Wiele firm otrzymało, ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym oraz obniżonym wymiarem czasu pracy. Obejmuje ono także składki ZUS w części należnej od pracodawcy – płatnika. Dofinansowanie oraz pokryte nim wydatki należy w odpowiedni sposób ująć w księgach rachunkowych.

Sprawozdanie finansowe a sposoby podziału zysku za 2019 r.

Jeżeli roczne sprawozdanie finansowe, z którego wynika zysk netto zostało już sporządzone i zatwierdzone, organ zatwierdzający podejmuje decyzję o sposobie jego podziału. Decyzja organu przybiera zwykle formę uchwały. Podział zysku może, ale nie musi, nastąpić w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Dywidenda wypłacona w formie towarów handlowych - skutki podatkowe i bilansowe

Zysk netto spółki kapitałowej, który wynika z zatwierdzonego sprawozdania finansowego podlega podziałowi. Może on zostać przeznaczony na wypłatę, zazwyczaj w formie pieniężnej. Jednak dopuszcza się również wypłatę w formie niepieniężnej, np. w postaci należących do spółki towarów handlowych. Wypłata ta, oparta na założeniu, że wspólnikiem (akcjonariuszem) spółki jest krajowa osoba fizyczna, powoduje określone konsekwencje w ujęciu podatkowym i bilansowym.

Sposoby pokrycia straty bilansowej w spółkach kapitałowych

Jeżeli ze sprawozdania finansowego spółki kapitałowej wynika ujemny wynik finansowy, uprawnieniem i obowiązkiem organu zatwierdzającego jest wskazanie sposobu jego pokrycia. Powinno to nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok.

Kara za niewydanie dokumentów księgowych

Jeżeli biuro rachunkowe nie może odmówić wydania ksiąg rachunkowych jeżeli zostało wezwane przez organ podatkowy nawet w sytuacji, gdy zakończyło już współpracę z klientem.

W jakiej formie sporządzić sprawozdanie finansowe

Dokumenty sprawozdawcze należy sporządzać w postaci elektronicznej. W większości jednostek muszą one być ustrukturyzowane, tj. w określonej strukturze logicznej oraz formacie. Pozostałe jednostki sporządzają swoje sprawozdanie finansowe w formie nieustruktyryzowanej.

Jak rozliczyć koszty zagranicznej podróży służbowej poprzedzonej zaliczką

Po zakończeniu delegacji do innego kraju rozliczenie jej kosztów jest dokonywane zazwyczaj w walucie otrzymanej zaliczki. W rozliczeniu tym kłopotliwe bywa najczęściej zastosowanie odpowiedniego kursu waluty. Zdarzenie to trzeba w określony sposób ująć w księgach rachunkowych.

Jak księgować polisy ubezpieczeniowe

W działalności gospodarczej każdego przedsiębiorcy mogą wystąpić zdarzenia losowe, które powodują szkody w firmowym majątku. Ubezpieczenia majątkowe służą ochronie przed stratami finansowymi związanymi z jego zniszczeniem lub utratą.

Księgowanie rozrachunków w walutach obcych

Składniki aktywów i pasywów wyrażone np. w euro lub dolarach, w tym najczęściej należności i zobowiązania, ujmuje się w księgach rachunkowych na moment ich powstania z zastosowaniem odpowiedniego kursu waluty. W trakcie roku obrotowego rozrachunki te są wyceniane według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia operacji gospodarczej.