Magdalena Krysztofiak

Czy sprawozdanie finansowe spółki polega na badaniu

Wpływ na to, czy sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu ma nie tylko rozmiar działalności. W niektórych przypadkach decyduje o tym forma prawna jednostki lub przyjęte zasady rachunkowości.

Jak ująć w księgach podatkowych planowane wycofanie oprogramowania

Firma, która zamierza za kilka miesięcy zlikwidować nieumorzone wartości niematerialne i prawne, powinna rozważyć konieczność utworzenia odpisu aktualizującego ich wartość w sprawozdaniu za ten rok.

Odpisy aktualizujące wartość zapasów ustala się przynajmniej raz w roku

Jeśli spółka ma na stanie towary, które od dłuższego czasu słabo się sprzedają lub których cena rynkowa znacząco spadła, to powinna ustalić rzeczywistą wartość tych zapasów, aby prawidłowo wycenić je na dzień bilansowy.

Jak ująć w ksiegach sprzedaż po niskiej cenie

Jeśli wartość bilansowa środka trwałego jest wyższa niż cena, jaką można za niego uzyskać, to jest to przesłanka utworzenia odpisu aktualizującego.

Dopłaty a wartość udziałów

Kwoty wynikające z uchwały o obowiązku ich wpłaty do spółki ujmuje się w odrębnej pozycji pasywów bilansu jako kapitał rezerwowy z dopłat wspólników.

Przeterminowana należność. Kiedy tworzyć odpis aktualizujący?

Kwoty z faktur sprzedaży, co do których nie ma pewności, że zostaną zapłacone, albo ich wyegzekwowanie jest trudne lub nawet niemożliwe, wymagają analizy pod kątem utraty wartości.

Pracownik odzyskał zaległą pensję. Kto rozliczy podatki i składki?

Gdy dochodzi do egzekucji komorniczej kwoty wynagrodzenia za pracę osoby zatrudnionej, za odprowadzenie zaliczek na PIT oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne odpowiadają różne podmioty.

Jaki podatek i formalności przy wypłacie dywidendy

Podział wyniku jest możliwy dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Obowiązki wynikające z przekazania udziałów w zysku wspólnikom będą się różniły w zależności od ich formy prawnej i siedziby.

Odprawy: rezerwy na świadczenia nie są obowiązkowe

Warunkiem tworzenia rezerw na odprawy dla pracowników jest spełnienie kryterium istotności. Ujmuje się je w księgach, jeśli ich nieuwzględnienie zniekształciłoby obraz sytuacji finansowej i majątkowej oraz wynik jednostki.