Michał Barański

Jak ustalać wartość początkową nieruchomości inwestycyjnych

Ustawa o rachunkowości dość ogólnie reguluje zasady aktywowania kosztów poniesionych na obiekty zaliczane do tej kategorii. Więcej praktycznych wskazówek daje KSR nr 11. Zapisy w MSR nie zawsze pokrywają się z krajowymi regulacjami.

Księgowanie ujęcia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

Nowelizacja stanowiska KSR w sprawie księgowego ujęcia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych obejmuje głównie dostosowanie go do ustawy o handlu emisjami. Nie ma już wątpliwości, kiedy ujmować przyznane uprawnienia.

Sprawozdanie finansowe za 2015 r. może być prostsze

Jeśli organ zatwierdzający podejmie stosowną uchwałę, to firma może zastosować zmienione przepisy o rachunkowości do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy kończący się po 23 września br.

Mniej rubryk do wypełnienia, ale mniejsza wiarygodność

Spółka akcyjna, która zdecyduje się na skorzystanie z uproszczeń przewidzianych dla podmiotów mikro, ryzykuje zniekształcenie wyniku finansowego. Nie może stosować skorygowanej ceny nabycia ani wyceny w wartości godziwej.

Co decyduje o zmianie kwalifikacji zobowiązań warunkowych

Akredytywy, gwarancje bankowe, potencjalne roszczenia z tytułu toczących się spraw sądowych lub podpisane przez jednostkę weksle in blanco to przykłady zdarzeń, które są ewidencjonowane pozabilansowo.