Marta Gronos

Koszt wytworzenia sprzedanych gier komputerowych na szczególnych zasadach

Błędem producentów oprogramowania jest ujmowanie poniesionych na nie wydatków jako prace badawczo-rozwojowe bądź inne wartości niematerialne i prawne, a następnie ich amortyzacja po zakończeniu produkcji.

Jak traktować koszty rozbiórki starego magazynu

Wydatki na demontaż likwidowanego środka trwałego należy zaliczyć do wartości początkowej nowego, powstającego na jego miejscu, jeśli są niezbędne do rozpoczęcia użytkowania.

Jak ująć w księgach odzyski z rozbiórki

Przychód ze sprzedaży materiałów odzyskanych podczas likwidacji środka trwałego należy traktować jako pozostałe przychody operacyjne.

Jak rozliczyć dotację na zakup środka trwałego

Sfinansowanie nabycia składnika majątku z programów pomocowych wymaga zaliczenia wsparcia do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Odnosi się je w pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych.

Kiedy tworzymy odpisy aktualizujące należności

Kwoty, których spłata przez dłużnika budzi wątpliwość, jest trudna do wyegzekwowania bądź niemożliwa, powinny być wykazywane w bilansie w wartości uwzględniającej stopień prawdopodobieństwa utraty przyszłych korzyści ekonomicznych.

Koszty demontażu a wartość początkowa likwidowanego środka trwałego

Jeśli rozbiórka starego magazynu jest niezbędna do rozpoczęcia użytkowania nowo wytworzonego obiektu, to koszty demontażu będą składową jego wartości początkowej.

Jak ująć skutki kradzieży w księgach rachunkowych

Straty poniesione przez spółkę w związku z rabunkiem składników majątku należy ująć w ciężar pozostałych kosztów działalności operacyjnej, a otrzymane odszkodowania zaliczyć do pozostałych przychodów operacyjnych.

Księgowanie faktur zakupowych z grudnia i stycznia

Księgowanie faktur zakupowych z grudnia i stycznia wiąże się z ich klasyfikacją do właściwych okresów sprawozdawczych. Chodzi o ustalenie, które wydatki dotyczą zamykanego roku obrotowego, a które następnego.