Konrad Mławiński

Jak księgować odpisy na fundusz socjalny

Fundusze tworzone na podstawie odrębnych regulacji prawnych, niezaliczone do kapitałów (funduszy) własnych, wykazuje się w pasywach bilansu, w grupie zobowiązań.

Co wpływa na bilansową wartość środków trwałych

Jednostki mają obowiązek wycenić posiadane składniki majątku na dzień bilansowy. Konieczne może się okazać ujęcie odpisów aktualizacyjnych ich wartość albo zmiana okresów ekonomicznej użyteczności i stosowanych stawek.