Aleksandra Kołc

Swap ryzyka kredytowego z podatkiem CIT u źródła

Wynagrodzenie dla zagranicznego kontrahenta za przejęcie ryzyka niespłacalności pożyczek może być uznane za przychód z tytułu świadczeń podobnych do gwarancji i poręczeń. Dlatego należy je pomniejszyć o zryczałtowany podatek.

Czy wydatki na funkcjonowanie związków zawodowych są kosztem

W przypadku nieodpłatnego oddania organizacji związkowej pomieszczenia biurowego oraz urządzeń technicznych do jej wyłącznej dyspozycji, pracodawca nie ma prawa rozliczyć związanych z tym wydatków w swoim rozliczeniu podatkowym.

Kiedy wygrane w grach internetowych są zwolnione z PIT

Laureat nie zapłaci podatku od nagrody do 760 zł, gdy konkurs został wyemitowany w sieci, a jednocześnie jego organizatorem jest podmiot uznawany za mass media - właściciel ogólnodostępnego, niewymagającego rejestracji, portalu.

Kiedy zakup zdjęć z zagranicznej bazy z podatkiem u źródła

Aby określić, czy nabycie fotografii z zagranicznej bazy spowoduje obowiązek poboru podatku u źródła, należy ustalić istotę praw jakie uzyskuje polska firma, a także sposób wykorzystania otrzymanego materiału.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie bez skutków w PIT

Dłużnik warunkowo przenoszący własność rzeczy na wierzyciela nie ma obowiązku rozpoznania przychodu ani z tego tytułu ani w związku z nieodpłatnym korzystaniem z niej do czasu spłaty pożyczki lub kredytu.

Dobrowolne umorzenie udziałów bez wynagrodzenia jest neutralne podatkowo

Ani wspólnik, którego udziały są umarzane, a on nie otrzymuje za nie zapłaty, ani nabywająca te walory spółka nie osiągają przychodu z tego tytułu. Zdarzenie to nie ma także wpływu na rozliczenia pozostałych wspólników.

Restrukturyzacja - powstanie obowiązku podatkowego

Środki zgromadzone na kapitale zapasowym nie zawsze generują powstanie obowiązku podatkowego w momencie przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę osobową.

CIT/PIT: Czy można korzystać z preferencji w przypadku wnoszenia aportu udziałów lub akcji

Organy podatkowe negują możliwość korzystania z preferencji w przypadku wnoszenia aportu udziałów lub akcji przez wspólników mniejszościowych.

Cash pooling: wypłata odsetek z podatkiem u źródła

Oceniając skutki wypłat odsetek agentowi rozliczeniowemu, który nie jest ich właścicielem z ekonomicznego punktu widzenia, nie można się odwoływać do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania właściwej ze względu na jego rezydencję.

Jak ustalić wartość początkową licencji na program komputerowy

Koszt przeszkolenia pracowników z zakresu obsługi oprogramowania nie ma związku z procesem wdrożenia go. Jego celem jest podniesienie kwalifikacji osób, które będą go użytkować. Takie wydatki ujmuje się w kosztach w dacie poniesienia.