Anna Mełgieś

Ulga na złe długi po stronie dłużnika

Fakt zapłaty za fakturę zasadniczo nie ma znaczenia dla powstania zobowiązania w VAT należnym po stronie sprzedawcy, jak i zaistnienia prawa do odliczenia VAT naliczonego po stronie nabywcy. Poza nielicznymi wyjątkami, brak płatności za dostarczone towary lub usługi nie stanowi bowiem przeszkody dla rozliczenia podatku związanego ze zrealizowaną transakcją, ale tylko do czasu.

Rezygnacja albo utrata zwolnienia

Podatnik, spełniający warunki do zwolnienia, może z niego zrezygnować i wybrać status czynnego podatnika VAT, składając naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Przy rezygnacji zgłoszenie, z zasady, należy złożyć przed początkiem miesiąca, w którym rezygnuje się ze zwolnienia.

Zwolnienie dla drobnych przedsiębiorców

Podatnikiem VAT jest podmiot prowadzący samodzielną działalność gospodarczą, za którą uznaje się każdą aktywność zawodową wykonywaną za wynagrodzeniem we własnym imieniu oraz na własne ryzyko. Jednak pojęcie podatnika VAT nie pokrywa się z pojęciem przedsiębiorcy.

VAT: kiedy zwykłe zakupy w sieci stają się importem usług

Przedsiębiorcy składający zamówienia za pośrednictwem internetu lub telefonu nie zawsze są świadomi, że dokonują transakcji z zagranicznym kontrahentem. To może powodować obowiązki w VAT, nawet przy działalności zwolnionej.

Kiedy odliczyć VAT od zakupów objętych odwrotnym obciążeniem

Jeśli nabywca rozliczy VAT należny po upływie trzech miesięcy od powstania obowiązku podatkowego, VAT naliczony może wykazać dopiero w bieżącej deklaracji. Co to oznacza w praktyce?

Członek zarządu na kontrakcie to usługodawca, nie pracownik

Prawidłowa kwalifikacja i ocena skutków świadczeń dodatkowych, przyznanych osobom pracującym dla firmy, wymaga od księgowych znajomości wielu przepisów.

Firma rozliczy VAT od kart Multisport dla pracowników

Pracodawca powinien wykazać w ewidencji oraz w deklaracji VAT-7 obrót z tytułu odsprzedaży usług osobom zatrudnionym według ich wartości rynkowej. Ma przy tym prawo odliczyć związany z nimi podatek naliczony na zasadach ogólnych.

Składki ZUS a ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

Jeśli pracownik otrzymuje zwrot kosztów za pranie odzieży roboczej niezasadnie albo w wysokości ustalonej nieadekwatnie do wydatków, składkami obciążona jest cała wypłacana mu kwota.

Darmowe pakiety medyczne dla pracowników poza VAT

Nieodpłatne świadczenie usług na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą podlega opodatkowaniu, jeśli znajduje do niech zastosowanie stawka podatkowa, a więc gdy ich opodatkowanie realnie prowadzi do zapłaty daniny.

Używanie firmowego auta a składki ZUS

Jeśli pracownik używa służbowego auta do celów prywatnych darmowo lub a symboliczną opłatą, pracodawca powinien z tego tytułu rozliczyć składki na ubezpieczenia.