Marcin Śledzikowski

Jak założyć spółkę w Rumunii

Obecnie najbardziej popularną i najchętniej wybieraną przez zagranicznych inwestorów formą prowadzenia działalności gospodarczej w Bukareszcie jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Societate cu raspundere limitata"), która może zostać założona co najmniej przez jedną osobę fizyczną albo prawną (również przez obcokrajowców).

Dokumenty finansowe firmy składane do sądów rejestrowych wyłącznie drogą elektroniczną

Nie ma chyba przedsiębiorcy, który nie słyszał, że od 15 marca 2018 r. dokumenty finansowe mogą być składane do sądów rejestrowych wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą specjalnego portalu udostępnionego przez Ministerstwo Finansów.

Czy absolutorium uchroni członków zarządu spółki przed odpowiedzialnością

Absolutorium jest wyrazem akceptacji przez wspólników działań członków organów spółki podejmowanych w poprzednim roku obrotowym, jako zgodnych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, zapisami umowy spółki (statutu), uchwałami wspólników, dobrymi obyczajami oraz szeroko pojętym interesem spółki. Powstaje pytanie, czy daje efektywną ochronę członkom zarządu.

Kiedy składać pierwsze sprawozdanie finansowe

Rok obrotowy nie może być skracany ani wydłużany mocą woli stron w sposób odmienny, niż określają to ustawowe przepisy o rachunkowości.

Za niezłożenie w terminie sprawozdań finansowych, możliwe jest nawet wykreślenie z rejestru

Menedżerowie, którzy nie składają w ogóle lub w terminie sprawozdań finansowych z prowadzonej działalności, narażają siebie oraz kierowane przez siebie podmioty gospodarcze na dotkliwe sankcje.

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC menedżerów: jak egzekwować

Organem uprawnionym do decydowania o wystąpieniu z roszczeniami przeciwko członkom zarządu jest wyłącznie zgromadzenie wspólników (odpowiednio walne zgromadzenie akcjonariuszy).

Ratunek przed likwidacją dla upadłej spółki

Konwersja wierzytelności na udziały lub akcje jako propozycja układowa dla niezaspokojonych wierzycieli stanowi sposób na wzmocnienie kondycji finansowej przedsiębiorców, którzy nie mają wystarczającego majątku, by wywiązać się ze swoich propozycji układowych.

Rozwój przez podział jest realny

Wydzielenie nowej spółki z dotychczasowej to ciekawa alternatywa dla przedsiębiorców, którzy w ramach działalności dążą do osiągnięcia jak najlepszych wyników – nie tylko tych finansowych.

Nowe szanse na dotacje dla mikrobiznesu

Na jakie dofinansowanie ze środków unijnych mogą liczyć mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa usługowe w nowej perspektywie 2014–2020.

Jakie konsekwencje dla firmy za korzystanie z nielegalnego oprogramowania

Polscy przedsiębiorcy, którzy korzystają z pirackiego oprogramowania komputerowego, mogą narazić się na poważne konsekwencje, a nawet utracić dotychczasowy rynek zbytu.