Dagmara Cichoń

Startup: jakich zagrożeń powinni unikać menedżerowie startupów

Nie każda nowo założona firma jest startupem, jak również nie każdy startup musi być firmą. Jeśli ideą powstającej firmy jest poszukiwanie modelu biznesowego opisującego w jaki sposób organizacja tworzy wartość oraz jak czerpie z niej zyski, jednocześnie pozwalającego na zwiększanie i poszerzanie działalności, to taka firma będzie startupem. Czyhają na nią pułapki. Jakie one są?

Na czym polegają uproszczenia w sprawozdaniach jednostek mikro i małych

Bilans oraz rachunek zysków i strat dla jednostek mikro i małych prezentuje dane z mniejszym wyodrębnieniem. Treść merytoryczna powinna być jednak zgodna z pozycjami wersji sprawozdania z załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Sprawozdania: jednostki non profit mają swój wzór raportu

Nadwyżka przychodów nad kosztami albo nadwyżka kosztów nad przychodami niezaliczona do funduszu statutowego nie zwiększa już przychodów lub kosztów kolejnego roku obrotowego NGO nieprowadzących działalności gospodarczej.

Sprawozdanie finansowe: niezatwierdzenie bez kary, nieprzekazanie do US i KRS z grzywną

Przepisy nie nakładają finansowych sankcji za niedotrzymanie sześciomiesięcznego terminu na akceptację rocznego raportu przez uprawniony organ. Jednak nieprzekazanie wymaganych dokumentów do urzędu skarbowego i Krajowego Rejestru Sądowego może słono kosztować.