Rafał Krysa

Objęcie akcji nie daje przysporzenia majątkowego

Przychód powstaje dopiero w momencie sprzedaży lub zamiany przez pracownika papierów wartościowych przekazanych mu przez pracodawcę w ramach programu motywacyjnego.

Konsekwencje wynikające z niezrealizowania kontraktów z kontrahentami z Rosji

Polski ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie szczególnych uregulowań dotyczących konsekwencji podatkowych związanych z zaprzestaniem realizacji kontraktów handlowych z przedsiębiorcami z Rosji z uwagi na wprowadzone przez UE sankcje.

Można odzyskać VAT sprzed ponad pięciu lat

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej już nie odmawia prawa do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym wykazanej w deklaracjach za okresy powyżej 5-ciu lat wstecz i przenoszonej na kolejne okresy rozliczeniowe.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową

Procedura pozwalająca na dokonywanie bezpośredniej transformacji jednoosobowych działalności gospodarczych w spółki kapitałowe, wcześniej tylko w spółkę z o.o., okazała się być trafiona i dotychczas wiele osób skorzystało z takiej możliwości.

Przyjęcia przedsiębiorstwa w spadku - rachunkowe i podatkowe ujęcie

Wprowadzając instytucję przedsiębiorstwa w spadku ustawodawca stworzył instrument pozwalający na niezakłócone kontynuowanie działalności zmarłego przedsiębiorcy przez zarządcę sukcesyjnego. Nie przewidział jednak żadnych szczególnych rozwiązań związanych z ujęciem rachunkowym i podatkowym jego definitywnego przyjęcia przez sukcesora zamierzającego kontynuować działalność przedsiębiorstwa w spadku.

Skutki podatkowe zaniechania inwestycji będącego efektem pandemii

Polski ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie szczególnych regulacji dotyczących podatkowego ujęcia i rozliczenia inwestycji zaniechanych z uwagi na skutki Covid-19.

Jak zaksięgować wypłatę zysków spółek komandytowych na rzecz ich wspólników

Uzyskanie przez spółki komandytowe statusu podatników CIT nie przełożyło się na istotnie utrudnienia dla ich księgowych.

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania zysków transferowanych do wspólników spółek komandytowych

Wypłata zysków, zwolnionych z podatku lub pozostających poza zakresem opodatkowania nie będzie powodowała rewolucji w prowadzeniu ksiąg rachunkowych przez spółki komandytowe po uzyskaniu przez nie statusu podatnika CIT.

Zwolnienie z opodatkowania także dla dywidend z krajów trzecich - wyrok TSUE

Warunki odliczenia zysków z udziałów w spółce kapitałowej mającej zarząd lub siedzibę w państwie trzecim nie mogą być bardziej rygorystyczne niż zysków z udziałów w spółce krajowej niepodlegającej zwolnieniu z opodatkowania.