Przemysław Kaczmarek

Pomoc dla Ukrainy, ulgi dla niosących pomoc

Firmy przekazujące uchodźcom wsparcie rzeczowe i finansowe mogą korzystać z pewnych preferencji podatkowych na podstawie obowiązujących przepisów. Mają one jednak bardzo ograniczony zakres, dlatego trwają prace nad nowymi regulacjami.

Otrzymujący pomoc skorzystają z ulg podatkowych

Obecne regulacje dotyczące rozliczania wsparcia udzielanego uchodźcom zza wschodniej granicy przewidują ograniczone zwolnienia podatkowe. Wdrażane są wprawdzie zmiany w przepisach, jednak wydaje się, że niektóre z rozwiązań warto byłoby rozszerzyć.

Korekty in minus: miały być uproszczenia, a wyszło jak zwykle

Przed każdą korektą muszą zaistnieć ustalone przez strony okoliczności uzasadniające obniżenie wynagrodzenia sprzedawcy. W praktyce trudno jest określić, jakie dokładnie były ustalenia i kiedy zostały spełnione przewidziane w nich warunki.

Pomoc regionalna - zasady wspieranie inwestycji gospodarczych w najmniej rozwiniętych regionach

Pomoc regionalna jest jednym z typów pomocy publicznej. Jest ona ściśle związana z prowadzeniem działalności gospodarczej na określonych obszarach, a jej celem jest wspieranie najmniej rozwiniętych gospodarczo regionów Unii Europejskiej. To w ramach wspólnoty są ustalane także podstawowe kryteria jej przyznawania.

Nowe zasady wspierania inwestycji

Nowy mechanizm udzielania pomocy ma docelowo całkowicie zastąpić wsparcie dla podmiotów, działających na podstawie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych. Zasady rozliczania pomocy publicznej w większości pozostaną takie same, bardzo zmienią się jednak zasady udzielania wsparcia, które będą bardziej elastyczne i skoncentrowane na jakości inwestycji. To może sprawić, że udzielenie pomocy będzie możliwe także dla podmiotów, które dotychczas nie miały na to szans.

Restrukturyzacja działalności musi być szczegółowo udokumentowana

Przy przeniesieniu między podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk, w dokumentacji cen transferowych trzeba wskazać m.in. przyczyny wprowadzonych zmian i oczekiwane korzyści dla każdego z uczestników.

Dokumentacja TP – od czego zacząć

Rzetelne przygotowanie potrzebnych danych, umów i zestawień ułatwi i uprości proces sporządzenia i aktualizacji dokumentacji podatkowej. Bez tego jej przygotowanie i obrona w trakcie kontroli będą trudne i bardziej wymagające.

Więcej wymiany informacji o podatnikach między państwami

Unikanie opodatkowania już dawno przestało być problemem możliwym do rozwiązania w granicach jednego państwa. Ze względu na możliwość transferowania dochodów za granicę i ukrywanie majątku w innych krajach, konieczne stało się opracowanie porozumień międzynarodowych, pozwalających na ściślejszą współpracę między państwami, szczególnie na sprawniejszą wymianę informacji.

Osoby fizyczne także muszą składać sprawozdania do NBP

Na wielu podmiotach, w tym na osobach fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ciąży obowiązek przekazywania do NBP danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. Znaczna część tych podmiotów obowiązku jednak nie realizuje, a przepisy regulujące tę kwestię wydają się być coraz bardziej nieprzystające do zmieniającej się rzeczywistości. Aleksandra Dyrek-Orlando Przemysław Kaczmarek

Jak korzystać z ulgi prowadząc działalność na podstawie kilku zezwoleń w SSE

Przedsiębiorcy mający kilka zezwoleń na prowadzenie działalności strefowej nie mogą posiadać jednej ewidencji, wspólnie ustalać dochodu i chronologicznie wykorzystywać limitów przyznanej pomocy publicznej.