Andrzej Springer

Parytety we władzach spółek? Nie tak szybko i nie wiadomo jak je wprowadzić

Wdrożenie procedur, które mają zapewniać niedyskryminacyjne kształtowanie składu organów w spółce może okazać się kłopotliwe w razie powoływania piastunów tych organów przez walne zgromadzenie, podczas którego sposób głosowania przez akcjonariuszy jest tajny.

Ograniczony status konsumenta w sporze frankowym

Jeśli cel umowy jest biznesowy w jakiejkolwiek części, to umowę potraktować należy jako niekonsumencką w całości. Nie zmienia tego fakt, że jedną ze stron umowy jest małżonek-konsument, który pozostaje we wspólności ustawowej z przedsiębiorcą – uznał Sąd Najwyższy.

Sieci handlowe pod lupą UOKiK

Wysoka kara, nałożona niedawno przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na właściciela sieci Biedronka, to ostrzeżenie także dla innych przedsiębiorców z tej branży.

Kto może zostać zarządcą sukcesyjnym i jakie są jego obowiązki

Zarządcą sukcesyjnym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, wobec której nie został prawomocnie orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie przepisów prawa upadłościowego lub Kodeksu karnego.