Jakub Walczak

Transakcja i jej zabezpieczenie w osobnych źródłach przychodów

Wynik na pochodnych instrumentach finansowych zabezpieczających transakcje związane z działalnością operacyjną podatnika, w części przewyższającej wartość instrumentu bazowego (transakcji) powinien zostać zakwalifikowany do zysków kapitałowych.

Limit kosztów finansowania dłużnego a amortyzacja

Limitowi kosztów podlega część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji, w jakiej wartość wszystkich kosztów finansowania dłużnego zawartych w wartości początkowej danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, pozostaje do całej wartości początkowej tego składnika majątku.

CIT: wyliczenie jednej podatkowej EBITDA to za mało

Przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób prawnych w 2018 r. konieczne może być obliczenie podatkowej EBITDA według dwóch różnych wzorów: na potrzeby ograniczenia odliczenia kosztów usług niematerialnych i kosztów finansowania dłużnego.

CIT: czy wydatki na usługi podmiotów niepowiązanych też są objęte limitem

Koszty nabycia usług niematerialnych realizowanych przez niezależnych dostawców podlegają ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, jeśli w ich nabyciu pośredniczy podmiot powiązany.

Kiedy rozpoznać koszty prowizji w wyniku podatkowym

Prowizja od kredytu oraz wynagrodzenie prowizyjne dla agentów powinny zostać uznane za inne niż bezpośrednio związane z przychodami. Moment zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest uzależniony od uznania ich za koszt w ujęciu bilansowym.