Marta Wiśniewska

Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Nie jest możliwe umowne skrócenie długości wypowiedzenia poniżej ustawowych limitów, ale nie ma przeszkód, aby je w dowolnym czasie modyfikować w części wykraczającej poza ten pułap. Moment złożenia wypowiedzenia umowy o pracę nie stanowi jedynego punktu odniesienia przy określeniu jego długości. Nie jest wykluczone, że strony uprzednio lub następczo zmodyfikują okres pozostały do zakończenia zatrudnienia. Okaże się wówczas, że rozwiązanie więzi pracowniczej nie nastąpi w dniu "obowiązującym" w momencie składania oświadczenia woli. W tym znaczeniu, długość okresu wypowiedzenia może podlegać przekształceniom. Istotne jest jedynie, czy z zachowania stron można zinterpretować zgodę na tego rodzaju konwersję.

Co zmienia RODO w ochronie danych osobowych

Przedsiębiorcy już za półtora miesiąca powinni zmienić dotychczasowe podejście do ochrony i przetwarzania danych osobowych. Wypełnienie minimalnych wymogów określonych w przepisach prawa już nie wystarczy. Każdy podmiot, który przetwarza dane osobowe, będzie musiał po 25 maja wprowadzić wewnętrzne procedury i środki techniczne, zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

Po przekształceniu spółki cywilnej w kapitałową

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstała w wyniku przekształcenia spółki cywilnej, wstępuje z mocy prawa nie tylko w stosunki materialnoprawne wspólników spółki cywilnej, ale także w stosunki procesowe, np. jako strona toczącego się już postępowania sądowego.

Skutki powództwa o zapłatę przeciwko poręczycielowi przed upływem terminu zastrzeżonego w umowie poręczania - wyrok SN

Upływ oznaczonego w umowie czasu trwania poręczenia nie wyłącza obowiązku poręczyciela zaspokojenia roszczenia, którego wierzyciel dochodzi przed sądem, jeżeli powództwo zostało wytoczone przed upływem tego terminu.

Odpowiedzialność organizatora przetargu za niezawarcie umowy

Osoba, która wygrała przetarg, ale umowy nie zawarła z winy organizatora, może domagać się od niego odszkodowania obejmującego nie tylko rzeczywistą szkodę, ale także utracone korzyści.

Opłaty półkowe a czyn nieuczciwej konkurencji

W stosunkach handlowych między nabywcą prowadzącym sieć sklepów a dostawcą nie jest wyłączone uznanie zastrzeżonej w umowie premii pieniężnej uzależnionej od wielkości obrotów za rabat posprzedażowy niestanowiący opłaty przewidzianej w art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. czynu nieuczciwej konkurencji).

Kaucja gwarancyjna w umowie o roboty budowlane

Rozstrzygnięcie, czy ustanowiona w umowie o roboty budowlane „kaucja gwarancyjna" pochodząca z wynagrodzenia należnego podwykonawcy, nadal stanowi część wynagrodzenia, czy też jej status prawny jest odmienny, wymaga każdorazowego odniesienia do konkretnej sytuacji (woli stron i zastosowanych w umowie konstrukcji prawnych); ustalenie jej charakteru prawnego rzutuje na zakres odpowiedzialności inwestora.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki: wspólnik może żądać wypłaty tylko od spółki

Zobowiązaniami spółki komandytowej, za które ponoszą odpowiedzialność jej wspólnicy, są zobowiązania spółki wobec wierzycieli – osób trzecich, i wobec wierzycieli będących wspólnikami, ale niewynikające ze stosunku wewnątrzspółkowego. Odpowiedzialność wspólników nie obejmuje zobowiązań spółki do wypłaty wspólnikowi udziału w zysku.

Skutki wyroku uznającego klauzulę za niedozwoloną

Prawomocność materialna wyroku uznającego postanowienie wzorca umowy za niedozwolone wyłącza powództwo o uznanie za niedozwolone postanowienia tej samej treści normatywnej, stosowanego przez przedsiębiorcę pozwanego w sprawie, w której wydano ten wyrok. Prawomocność materialna wyroku uznającego postanowienie wzorca umowy za niedozwolone - także po wpisaniu tego postanowienia do rejestru - nie wyłącza powództwa o uznanie za niedozwolone postanowienia tej samej treści normatywnej, stosowanego przez przedsiębiorcę niebędącego pozwanym w sprawie, w której wydano ten wyrok.

Konsekwencje bezczynności rady nadzorczej

Jeżeli statut spółki przewiduje, że zarząd obowiązany jest uzyskać zgodę rady nadzorczej na dokonanie określonej czynności, a ta nie wyrazi zgody, zarząd może zwrócić się do walnego zgromadzenia, aby powzięło uchwałę udzielającą zgody na jej dokonanie – w myśl art. 384 § 1 i 2 k.s.h. Sformułowanie „jeżeli rada nadzorcza nie wyrazi zgody" trzeba wykładać w ten sposób, że dotyczy ono także stanu bezczynności rady.