Dorota Słowikowska

Mobbing w pracy - jak sobie z nim radzić?

Miejsce pracy powinno być przestrzenią bezpieczną, gdzie pracownicy nie boją się pracować. Pracownik powinien spędzać czas na efektywnym wykonywaniu powierzonych mu zadań, a nie na unikaniu mobbera, który stosuje wobec niego mobbing.

Jednorazowa amortyzacja - kiedy jest możliwa?

Amortyzacja w prawie podatkowym i bilansowym oznacza koszt związany ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do celów prowadzenia działalności gospodarczej.

Błędny NIP na fakturze – korekta pliku JPK?

Faktura powinna być sporządzona w sposób bezbłędny i rzetelny i odzwierciedlać zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce. Co powinien zrobić przedsiębiorca, który jednak otrzyma fakturę z błędnym numerem NIP? Kiedy potrzebna jest korekta pliku JPK?

Do 30 września można składać wnioski o pomoc z tarczy PFR dla dużych firm

Tylko do końca września br. można składać wnioski o uzyskanie Finansowania Preferencyjnego 2.0. Termin jest bardzo krótki więc przedsiębiorcy chcący skorzystać z tej pomocy muszą się spieszyć.

Umowa zlecenia a potrącenia komornicze

Pracownik, który posiada długi musi być świadomy, że prędzej czy później komornik upomni się o jego wynagrodzenie. Potrącenia z wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowach o pracę podlegają ochronie, ale nie dotyczy już ona pracujących bez etatu.

Porzucenie pracy a odpowiedzialność pracownika

Sytuacja, w której pracownik nagle przestaje przychodzić do pracy może stać się dla przedsiębiorstwa niemałym problemem. Dezorganizuje to prace całej organizacji i może spowodować poniesienie przez firmę poważnych finansowych konsekwencji.

Rażąco niska cena, czyli zmora zamawiających, ale i przedsiębiorców

Badanie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obejmuje szereg czynności, w tym sprawdzenie czy ceny ofertowe nie są ,,rażąco niskie”. W Prawie zamówień publicznych brakuje definicji czym dokładnie jest ,,rażąco niska cena”.

Strata wyższa niż połowa kapitału zakładowego

Obowiązek dotyczący zwołania zgromadzenia wspólników w sytuacji powstania straty przewyższającej połowę wartości kapitału zakładowego jest często przez firmy pomijany.

Faktura od nievatowca dla vatowca a podatek VAT

Ustawa o podatku VAT określa, jakie podmioty mogą skorzystać z podmiotowego i przedmiotowego zwolnienia z VAT. Preferencja ta dotyczy możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT przychodów ze sprzedaży. Aby móc skorzystać ze zwolnienia trzeba spełnić pewne warunki.

Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS

Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzeniu stanu zaległości w podatkach jest dokumentem wystawianym przez urząd skarbowy. Potwierdza, że przedsiębiorca nie posiada zaległości w ich opłacaniu. Z kolei zaświadczenie o opłacaniu składek wystawiane jest przez ZUS i również informuje o bieżącej sytuacji wnioskodawcy.