Ewa Tomczyk

Czy obowiązek raportowania dotyczy także spółek osobowych

Spółki niemające osobowości prawnej nie są wprawdzie podatnikami podatku dochodowego, ale mogą być podmiotami powiązanymi w związku z realizowanymi transakcjami. Muszą więc sporządzać dokumentację cen transferowych.

Ceny transferowe: format XML na nowym formularzu TP-R

Informację o cenach transferowych w nowej formie przedsiębiorcy będą składać za rok podatkowy zaczynający się po 1 stycznia 2019 r. Elektroniczna forma i format XML umożliwią organom szybkie filtrowanie i typowanie podmiotów do kontroli.

Ceny transferowe - zmiany od 2019 roku: jak wypełnić formularz

Zgodnie z uzasadnieniem MF, przekazywane dane i informacje obejmują jedynie ten zakres, który podatnicy i tak muszą zebrać na potrzeby sporządzenia dokumentacji lokalnej. W efekcie, nie będą musieli uzyskiwać dodatkowych danych.

Jak stosować metody ustalania i weryfikacji cen transferowych

Od 2019 r. przepisy będą wprost dopuszczać korzystanie z innych metod szacowania cen w obrocie z podmiotami powiązanymi niż wskazane w ustawowym katalogu, jeśli odpowiadają one bardziej przedmiotowi i specyfice transakcji.

Transakcje z podmiotami powiązanymi: jak wypełnić CIT-TP w praktyce

Zbliża się termin złożenia uproszczonego sprawozdania dotyczącego transakcji z podmiotami powiązanymi. Formularz ten muszą wypełnić podatnicy, którzy zakończyli rok podatkowy 31 grudnia 2017 r. i podlegają temu obowiązkowi.

Najczęstsze wątpliwości podatników ws. pożyczek cash poolingu, gwarancji i depozytów

Pożyczki czy udzielanie poręczeń wewnątrz grupy budzą wątpliwości podatników i często są przedmiotem wniosków o interpretacje. W większości przypadków podejście organów i sądów wydaje się być spójne, jednak zdarzają się wyjątki.

Ceny transferowe: podmioty powiązane muszą wykazać, że działają na zasadach rynkowych

Analiza danych porównawczych jest dla części podatników obowiązkowym elementem dokumentacji cen transferowych. Z kolei dla fiskusa jest podstawowym narzędziem weryfikacji warunków transakcji zawieranych przez powiązane spółki.

Obowiązki z zakresu cen transferowych także dla spółek osobowych

Spółka osobowa może zostać uznana za podmiot powiązany, co oznacza konieczność dokumentowania jej transakcji. Ryzyko i wszelkie konsekwencje podatkowe powstają jednak w tym przypadku po stronie wspólników.

CIT: podmiot powiązany musi ustalić swoje przychody i koszty

Aby określić zakres swoich obowiązków w zakresie cen transferowych podatnik powinien wziąć pod uwagę generowane w poprzednim roku przychody - jeśli osiągnął zysk albo poziom ponoszonych kosztów – w razie straty.

Ceny transferowe: W dokumentacji lokalnej trzeba uwzględnić analizę porównawczą

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują znowelizowane przepisy w zakresie cen transferowych. Na ich podstawie firmy, których przychody lub koszty przekroczą w poprzednim roku podatkowym równowartość 10 mln euro, muszą w dokumentacji lokalnej uwzględnić analizę porównawczą.