Weronika Król

Problemy finansowe kontrahenta w księgach rachunkowych jednostki

Utrzymująca się wysoka inflacja oraz ciągły wzrost kosztów pracy i surowców wywierają ogromny wpływ na polskich przedsiębiorców. Wielu z nich musi korzystać z dodatkowego finansowania zewnętrznego, a niektórzy zmuszeni są do ogłoszenia upadłości. Problemy z terminowym otrzymywaniem należności od kontrahentów mogą wymóc na firmach wprowadzenia do ksiąg rachunkowych dodatkowych zapisów.

Lokata terminowa – zasady księgowania

Lokata terminowa jest umową pomiędzy bankiem a klientem, na podstawie której bank umożliwia zdeponowanie posiadanych środków pieniężnych w zamian za określony procent. Bank zobowiązuje się na koniec okresu umowy wypłacić kapitał wraz z należnymi odsetkami. Zdarzenia takie trzeba odpowiednio rozliczyć w księgach rachunkowych.

Rozliczanie i księgowanie wynagrodzenia pracownika należącego do PPK

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (dalej: PPK). Jest to powszechny i dobrowolny program oszczędnościowy dla zatrudnionych osób, za które pracodawca zobowiązany jest opłacać składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników z ZFŚS - jak ujmować w księgach

Pracownicy firm, w których funkcjonuje fundusz socjalny, mogą ubiegać się o dopłaty do wakacji, jeżeli w treści regulaminu przewidziano taką pomoc. Przyznawane kwoty uzależnione są od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej konkretnego pracownika.

Jak księgować potrącenia zajęcia komorniczego pracownika

Zajęcie wynagrodzenia to najczęściej stosowany przez komorników sposób prowadzenia postępowania. Oznacza to jednak więcej obowiązków dla pracodawców. Kodeks pracy szczegółowo reguluje zasady dokonywania potrąceń, ich wysokości a także kolejność.

Jak dostosować księgi rachunkowe do MSSF 9

Adaptacja nowego standardu dotyczącego instrumentów finansowych spowoduje nie tylko zmiany w sprawozdawczości. Wpłynie na funkcjonowanie jednostek, co wyniknie ze zmian w systemach informatycznych i pracy działów księgowych.

Ulga B plus R: czy opinia audytora to koszt kwalifikowany

Brak pewności co do końcowych rezultatów prac rozwojowych uzasadnia ich ujmowanie poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Przepisy CIT obowiązujące od początku 2018 roku rozszerzają zakres ulgi B+R.

Koszty podatkowe: jak księgować zaliczkę na środek trwały

Przedpłata na składniki majątku trwałego, z wyjątkiem budynków, budowli i samochodów, może być od niedawna kosztem podatkowym. Jednak w ujęciu rachunkowym nie ma wpływu na wynik i należy ją wykazywać w rozrachunkach.