Michał Prokop

Mniej ochrony pracowników w czasie zwolnień grupowych

Tryb zwolnień grupowych częściowo wyłącza lub ogranicza przeszkody w rozwiązaniu stosunku pracy. W pewnych warunkach pracodawca może wypowiedzieć umowę także w czasie urlopu czy innej usprawiedliwionej nieobecności.

Koronawirus: pracodawca może narzucić pracownikom termin wykorzystania zaległego urlopu

W okresie obowiązywania stanu epidemii pracodawca może narzucić pracownikom termin wykorzystania do 30 dni urlopu pozostałego z poprzednich lat, w tym również zaległego urlopu na żądanie.

Pierwsze problemy z wdrażaniem PPK

Konsultacje z zatrudnionymi osobami oraz wybór instytucji finansowej prowadzącej pracowniczy plan kapitałowy to dopiero początek obowiązków spoczywających na pracodawcy.

Sukcesja umowy o zakazie konkurencji

Jeśli umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie jest objęta treścią stosunku pracy, to nie znajdują do niej zastosowania przepisy normujące skutek przejścia zakładu pracy, nie obejmują bowiem praw i obowiązków wynikających ze stosunków innych, niż stosunek pracy. Art. 231 § 1 Kodeksu pracy nie ma zastosowania do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, zawartej z poprzednim pracodawcą. Nie oznacza to jednak wyłączenia możliwości przejścia klauzuli konkurencyjnej na nowego pracodawcę na innej podstawie prawnej. Umowa taka podlega bowiem sukcesji uniwersalnej według przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Pracownicze Plany Kapitałowe: nowy system oszczędzania nie dla wszystkich

Z możliwości uczestnictwa w pracowniczym planie kapitałowym wyłączeni są pracownicy, którzy ukończyli 70 lat. Osoby pomiędzy 55. a 70. rokiem życia będą mogły zgłosić się do udziału, a młodsze będą nim obejmowane automatycznie, z prawem rezygnacji, którą trzeba aktualizować co cztery lata.

Roszczenia pracownika w procesie sądowym - wyrok SN

W wieloaspektowej i skomplikowanej jurydycznie sprawie nie sposób wymagać od pracownika, niebędącego prawnikiem, podania precyzyjnie swoich roszczeń. W sprawach z zakresu prawa pracy obowiązkiem sądu jest pouczenie pracownika o roszczeniach wynikających z przytoczonych przez niego faktów.

Zróżnicowanie zarobków pracowników nie zawsze łamie zakaz dyskryminacji - wyrok SN

Wystąpienie dyskryminacji może się stać zaczynem do zróżnicowania wynagrodzenia za pracę. Jednak samo odmienne traktowanie w sferze wynagrodzenia nie wypełnia znamiona dyskryminacji.

Wyrok SN w sprawie honorarium autorskigo

Honoraria autorskie przysługujące pracownikowi z tytułu przeniesienia praw autorskich do utworu, nie stanowią składnika wynagrodzenia w rozumieniu przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Pojęcie wynagrodzenia za pracę w oparciu o przepisy kodeksu pracy nie jest tożsame z wynagrodzeniem regulowanym na potrzeby ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Prawomocność materialna orzeczenia a prekluzja dowodowa - wyrok Sądu Najwyższego

Prawomocność materialna orzeczenia powoduje skutek prekluzyjny polegający na tym, że wyłączone zostaje w przyszłości powoływanie faktów należących do podstawy faktycznej prawomocnie osądzonego roszczenia w celu uzyskania odmiennego lub sprzecznego z nim rozstrzygnięcia, niezależnie od tego czy zostały one powołane w prawomocnie zakończonym postępowaniu.

Kiedy trzeba złożyć wniosek o urlop macierzyński

Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego – wniosek ubezpieczonego niebędącego pracownikiem o przyznanie i wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy winien być złożony przed rozpoczęciem korzystania z tego świadczenia pieniężnego, a tym samym przed początkiem okresu zasiłkowego.