Joanna Staniewicz

Kiedy trzeba płacić za odprowadzanie deszczówki z posesji?

Nie każde odprowadzanie wód opadowych stanowi usługę wodną wymagającą pozwolenia, a tym samym zobowiązuje do ponoszenia daniny publicznej.

Umowa o świadczenie usług zarządzania

Umowę o świadczenie usług zarządzania zawiera się na czas pełnienia funkcji z możliwością jej wypowiedzenia przez spółkę z zachowaniem terminu wypowiedzenia zależnego od okresu jej wykonywania, nie dłuższego niż 3 miesiące.

Co z zakazem handlu w niedzielę na bazarach

Od marca w niektóre niedziele będą mogły być otwarte tylko te stoiska i stragany, które na mocy ustawowych wyłączeń są uprawnione do prowadzenia handlu w niedziele.

„Zwykłe” niedbalstwo nie uzasadnia dyscyplinarki - wyrok Sądu Najwyższego

Kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki oraz zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. Nawet gdy skutecznie przekazuje określone uprawnienia i obowiązki swoim pracownikom, ponosi odpowiedzialność za brak kontroli zarządczej. Bezprawność zachowania to jednak za mało, by automatycznie kwalifikować je jako rażące naruszenie obowiązków pracowniczych uzasadniające tzw. zwolnienie dyscyplinarne.

Zmiana warunków płacy na niekorzyść za wypowiedzeniem

W przypadku oceny „korzystności" nowego wynagrodzenia należy badać, jakie składniki wchodzą w skład zmienionego wynagrodzenia i czy nie rzutują one, jako czynniki przyszłe i niepewne, na obniżenie zarobków w przyszłości. Porozumienie ze związkami zawodowymi reprezentującymi interesy wszystkich pracowników nie zastępuje indywidualnych oświadczeń woli pracowników w przedmiocie zgody na zmianę (na niekorzyść) dotychczasowych warunków płacy.

Podzielenie etatu na dwa stanowiska

Jeżeli pracodawca chce podzielić etat pracownika na dwa lub więcej stanowiska, powinien odpowiednio zmienić obowiązującą umowę o pracę, a nie zawierać dodatkową.

Rodzaj choroby może limitować długość zasiłku chorobowego - wyrok SN

Prawo do zabezpieczenia społecznego nie ma charakteru bezwzględnego, a ochrona na wypadek niezdolności do pracy wywołanej chorobą podlega limitowaniu. Jednym z czynników reglamentujących długość zasiłku chorobowego jest relacja zachodząca między niezdolnością do pracy a rodzajem jednostki chorobowej ją wywołującym.

Praca - wola stron nie przesądzi o rodzaju umowy

Gdy umowa faktycznie jest wykonywana w warunkach wskazujących na stosunek pracy, to właśnie takie ustalenie, a nie treść oświadczeń woli złożonych przy jej zawieraniu, decyduje o charakterze stosunku prawnego łączącego strony. Decydujące znaczenie można nadać woli stron dopiero wtedy, gdy zawarta umowa wykazuje cechy wspólne dla umowy o pracę i umowy prawa cywilnego z jednakowym ich nasileniem.

Niższa płaca nie zawsze oznacza dyskryminację

Za pracę jednakową należy się jednakowe wynagrodzenie. Analiza, czy mamy do czynienia z pracą jednakową, powinna uwzględniać jej jakość i rezultaty. Nie wystarczy ten sam rodzaj stanowiska pracy.

Nagroda jubileuszowa: Liczy się także staż w prywatnej firmie

Wewnętrzne przepisy płacowe dotyczące prawa do nagrody jubileuszowej nie mogą naruszać art. 183c kodeksu pracy, tj. prawa do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę.