Jarosław Kamiński

Odpowiedzialności członka zarządu za szkodę wyrządzoną spółce

Zgodnie z art. 117 Kodeksu cywilnego, skutkiem przedawnienia nie jest wygaśnięcie roszczenia, a tylko niemożność uzyskania ochrony przewidzianej prawem i w konsekwencji możności uzyskania jego przymusowego zaspokojenia z majątku dłużnika.

Dodatkowe obowiązki majątkowe wspólników - wyrok SN

Uchwałą zgromadzenia wspólników spółki z o.o. nie można skutecznie obciążyć wspólników opłatami związanymi z ochroną wspólnego znaku towarowego, jeżeli taki obowiązek nie wynika z umowy spółki.

Kiedy zamawiający inwestor może odstąpić od umowy o roboty budowlane

Zamawiający inwestor może odstąpić od umowy o roboty budowlane. Musi jednak zostać stwierdzone, że opóźnienie wykonawcy w stosunku do zaawansowania robót czyni niemożliwym ich ukończenie w czasie wynikającym z umowy albo w czasie, który strony oznaczyły w postaci harmonogramu postępu prac. W drugim przypadku chodzi o sytuację, w której od przestrzegania przez wykonawcę wynikającego z kontraktu planu strony uzależniły prawo do odstąpienia od umowy, bez względu na końcowy termin wykonania robót.

Skutki niedopuszczenia akcjonariusza do udziału w walnym zgromadzeniu - wyrok Sądu Najwyższego

Bezzasadne niedopuszczenie akcjonariusza do udziału w walnym zgromadzeniu przez celowe pozbawienie możliwości wstępu na salę obrad niewątpliwie narusza prawo i stanowi uzasadnioną podstawę stwierdzenia nieważności uchwał podjętych pod wymuszoną nieobecność tego akcjonariusza.

Sąd Najwyższy: jak zamawiać utwory - umowa o dzieło czy umowa o świadczenie usług

Prawo autorskie nie reguluje rodzaju umów przewidzianych dla zamówienia utworu. Kwalifikacja zawartej umowy opiera się wówczas na przepisach Kodeksu cywilnego. Utwór w rozumieniu prawa autorskiego nie przesądza dzieła. Dziełem mogą być umowy, które nie mają charakteru autorskiego. Prawo autorskie jest też samodzielną regulacją, z której wcale nie wynika, że o autorskim charakterze umowy przesądza tylko wykonanie jej w ramach umowy o dzieło. Nie jest to reguła zamknięta, gdyż utwór może powstać również w wykonywaniu stosunku pracy lub umowy o świadczenie usług.

Co zmienia RODO w ochronie danych osobowych

Przedsiębiorcy już za półtora miesiąca powinni zmienić dotychczasowe podejście do ochrony i przetwarzania danych osobowych. Wypełnienie minimalnych wymogów określonych w przepisach prawa już nie wystarczy. Każdy podmiot, który przetwarza dane osobowe, będzie musiał po 25 maja wprowadzić wewnętrzne procedury i środki techniczne, zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu

Odpowiedzialność odszkodowawcza przewidziana w art. 299 § 1 K.s.h. nie ogranicza się tylko do całkowitej bezskuteczności egzekucji, lecz odnosi się także do wypadków niemożności ściągnięcia części roszczenia, ponieważ jej celem jest zagwarantowanie wierzycielowi pełnego naprawienia szkody wynikłej z nienależytego wykonywania obowiązków przez władze spółki.

Jaka odpowiedzialność za długi spółki członków zarządu

Niezgłoszenie przez członka zarządu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki mimo wystąpienia ustawowych przesłanek oraz podjęcie ryzyka opanowania sytuacji finansowej i uregulowania zobowiązań spółki, w przypadku dokonania błędnej oceny sytuacji finansowej spółki, wiąże się z jego odpowiedzialnością za długi spółki.

Dane osobowe: firmy muszą zacząć szkolenia

Wyzwaniem dla administratorów danych będzie wdrożenie takich środków technicznych i organizacyjnych, które w najlepszy sposób ochronią dane osobowe przed incydentami związanymi z ich bezpieczeństwem. Dobór tych środków spocznie w całości na przedsiębiorcach.

Nieważność umowy o pracę z menedżerem

Nieważna jest umowa ustalająca warunki zatrudnienia z członkiem zarządu spółki z o.o., przy zawarciu której członek rady nadzorczej nie posiadał upoważnienia wyrażonego w uchwale rady nadzorczej.