Karolina Drzewicka

Podział majątku likwidowanej spółki bez skutków w CIT - interpretacja podatkowa

Spółka z o.o., która wyda swoim udziałowcom niepieniężne składniki majątku pozostałe po zakończeniu przez nią działalności, nie uzyska przychodu z tego tytułu i nie będzie musiała zapłacić podatku dochodowego.

Spóźniona rejestracja bez negatywnych skutków w VAT

Składając deklarację podatkową za czas sprzed formalnego zarejestrowania się dla celów podatku od towarów i usług, przedsiębiorca może w dalszym ciągu skorzystać z przysługującego mu prawa do odliczenia VAT za przeszłe okresy.