Paweł Barnik

Wygaśnięcie zobowiązania bez ulgi na złe długi

Zaciągnięcie od dotychczasowego wierzyciela pożyczki w celu zapłaty należności z faktury powoduje uregulowanie zobowiązania i likwidację u dłużnika obowiązku korekty odliczonego uprzednio podatku naliczonego.

Nie ma świadczeń wzajemnych, nie ma VAT

Jeśli nie jest możliwe powiązanie konkretnej czynności organizacji międzynarodowej z uiszczeniem na jej rzecz składki członkowskiej, to nie wystąpi import usługi.

Czy obrót udziałami w spółce jawnej podlega PCC

Fiskus uznaje, że od przeniesienia ogółu praw i obowiązków na nowego wspólnika na podstawie kodeksu spółek handlowych nie płaci się podatku od czynności cywilnoprawnych. Dla pewności warto jednak uzyskać w tej kwestii własną interpretację.

Fiskus chce opodatkować zamianę nieruchomości PCC i VAT

W przypadku zamiany dwóch nieruchomości skarbówka może podnieść, że skoro wyłączone jest opodatkowanie tylko w zakresie w jakim jedna transakcja podlega VAT, to w odniesieniu do drugiego obiektu warunek ten nie jest spełniony.

VAT: nabycie przez polskiego podatnika prawa do uczestnictwa w zagranicznych zawodach

Nabycie przez polskiego podatnika prawa do uczestnictwa w zawodach odbywających się w innym kraju nie jest importem usługi. Zapłata za udział jest opodatkowana tam, gdzie odbywa się wydarzenie.

Jak rozliczyć VAT, gdy podwykonawcą jest mały podatnik

Wybór przez przedsiębiorcę budowlanego kasowej metody rozliczenia podatku nie może być rozszerzany na jego zleceniodawcę, nawet gdy do usługi ma zastosowanie odwrotne obciążenie.

VAT: opóźnienie w zapłacie zaliczki to podwójny kłopot dla sprzedawcy

Faktura wystawiona wcześniej niż 30 dni przed otrzymaniem przedpłaty dokumentuje w rzeczywistości wpłatę i należałoby uznać ją za rzetelną. Fiskus twierdzi jednak, że jest to faktura „pusta" i żąda uiszczenia dodatkowego podatku.

VAT: Jak ustalić obowiązek podatkowy dla usług i dostaw rozliczanych w cyklach

Zdaniem NSA, jeśli spółka jest w stanie bez problemów wyszczególnić moment każdej z dokonywanych dostaw, to nie można uznać, że mamy do czynienia ze świadczeniem wykonywanym w sposób ciągły.

Gdzie należy rozliczyć VAT od montażu i napraw maszyn

Usługi dotyczące urządzeń są opodatkowane w miejscu położenia budynku, w którym są ulokowane, jeśli zostały przytwierdzone na stałe do nieruchomości i nie mogą być przemieszczone bez zmiany lub zniszczenia konstrukcji tego obiektu.

Reverse charge: kiedy firma może wystawiać faktury z zastosowaniem odwrotnego obciążenia

Aby firma mogła wystawiać faktury z zastosowaniem odwrotnego obciążenia, jej kontrahent musi nabywać od niej usługi jako główny wykonawca robót budowlanych. Jeśli działa w innej branży, np. reklamowej, to wtedy ten warunek nie jest spełniony.