Patrycja Łukasiewicz

Udział w wyjeździe integracyjnym bez PIT - interpretacja podatkowa

Obiektywne kryterium wystąpienia po stronie pracowników korzyści majątkowej nie jest spełnione, gdy pracodawca proponuje im udział w spotkaniach poza miejscem pracy (imprezy wyjazdowe). Nawet gdy wyjazd jest dobrowolny, po stronie uczestnika nie pojawia się żadna korzyść, choćby w postaci zaoszczędzenia wydatku.

Gdzie rozliczyć podatek z działalności prowadzonej za granicą

Dochody polskiego rezydenta z działalności w Belgii są uzyskiwane za pośrednictwem zakładu i podlegają tam opodatkowaniu. Jednocześnie, trzeba je będzie wykazać i opodatkować w Polsce, z uwzględnieniem daniny zapłaconej w Belgii.

50-proc. koszty uzyskania przychodów: jak dokumentować przeniesienie praw autorskich

50-proc. koszty uzyskania przychodów można stosować w przypadku przeniesienia autorskich praw majątkowych. Z treści umowy o pracę (lub innego dokumentu) powinno przy tym wynikać, że obowiązki ze stosunku pracy obejmują także działalność twórczą, a wyodrębniona część wynagrodzenia stanowi honorarium za przeniesienie praw autorskich do utworu.

Czy odsetki za zwłokę przy wypłacie odszkodowania są opodatkowane PIT

Otrzymane na podstawie wyroku sądowego odsetki mają charakter uboczny w stosunku do należności głównej. Dlatego nie są objęte przewidzianym dla niej zwolnieniem z podatku.

PIT-11 dla pracownika nie tylko na papierze. wystarczy w pliku pdf

Obowiązek przekazania informacji PIT-11 w formie elektronicznej nie zostanie spełniony w sposób prawidłowy, jeśli pracodawca nie uzyska stosownej zgody osoby zatrudnionej (zleceniobiorcy).

PIT: Kiedy pracownik z Polski zastosuje ulgę abolicyjną

Marynarz mający miejsce zamieszkania w Polsce, wykonujący pracę najemną na pokładzie statku morskiego eksploatowanych w transporcie międzynarodowym i uzyskujący przychód w Malezji, ma prawo zastosować ulgę abolicyjną.