Maria Werenowska

Nowelizacja procedury cywilnej - zmiany w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawy z zakresu prawa pracy rozpocznie postępowanie przygotowawcze. Pracownik żądający przywrócenia do pracy będzie mógł do niej wrócić na podstawie nieprawomocnego wyroku sądu pierwszej instancji.

Czy szef może żądać od byłego pracownika zakazu konkurencji

Ryzyko szkody związane z ujawnieniem poufnych informacji i prowadzeniem działalności konkurencyjnej przez byłego pracownika można zminimalizować. Mogą go do tego zniechęcić zapisy w zawartej z nim wcześniej umowie o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia.

Rozliczenie pracownika z powierzonych mu pieniędzy lub innego mienia

Jeśli przy rozliczaniu pracownika z powierzonych mu pieniędzy lub innego mienia występuje niedobór, a nie jest on w stanie wykazać, że rozdysponowano je zgodnie z prawem, pracodawca może dochodzić odszkodowania w pełnej wysokości.

Niesumienny pracownik - jaka kara

Bywa, że pracownik wykonuje swoje obowiązki niesumiennie i niestarannie, narażając firmę na straty. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych pracodawca poniesie szkodę, może dochodzić jej naprawienia.

Odszkodowanie za brak lojalności byłego pracownika

Bywa, że pracownik zatrudniony w jednej firmie podejmuje równolegle współpracę z podmiotem konkurencyjnym lub świadczy usługi konkurencyjne we własnym zakresie. Jeśli pracodawca poniósł z tego powodu szkodę, może domagać się jej naprawienia.

Koszt niesłusznej dyscyplinarki dla szefa

Dużo pisze się o możliwych roszczeniach pracowników wobec pracodawcy. Tymczasem przepisy przewidują wiele sytuacji, gdy to zatrudniający może pozwać podwładnego. Pracodawca nie jest bezsilny np. w razie wyrządzenia mu szkody. Może skorzystać z wachlarza sankcji. Serię artykułów z tego cyklu poświęcamy poszczególnym rodzajom roszczeń przysługujących pracodawcy wobec pracownika.