Sylwia Dąbrowska-Pacan

Prawo do odprawy po odwołaniu z funkcji prezesa - wyrok SN

Rozejście się w czasie odwołania z funkcji prezesa zarządu oraz rozwiązania umowy o pracę nie może być wykorzystane przez pracownika do domagania się drugiej odprawy z tego samego tytułu – rozwiązania umowy o pracę na stanowisku prezesa zarządu.

Dopuszczalność drogi sądowej w sporze z gminą o zapłatę za bezprawne korzystanie z działek - wyrok SN

W zasadzie każde roszczenie procesowe, sformułowane jako żądanie zasądzenia, ustalenia lub ukształtowania stosunku prawnego, niezależnie od jego merytorycznej zasadności, jest objęte drogą sądową, jeżeli dotyczy podmiotów, których pozycja w ramach tego stosunku prawnego jest równorzędna.

Waloryzacja - ważny jest kurs dolara do złotego

Przy waloryzacji nawiązującej do wartości waluty obcej istotne znaczenie ma zawsze odpowiednie określenie miarodajnego kursu tej waluty do waluty polskiej

Roszczenie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wobec członków zarządu

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, który spłacił wierzytelność spółki, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości spłaty. Może zatem powoływać się na to, kiedy należne pracownikowi wynagrodzenie powinno być mu wypłacone i tę chwilę brać pod uwagę przy ocenie, czy członkowie zarządu we właściwym czasie zgłosili wniosek o ogłoszenie upadłości spółki.

Prawomocne skazanie a zakaz pełnienia funkcji w spółce

Utrata zdolności do sprawowania funkcji członka zarządu w spółce z o.o. w wyniku prawomocnego skazania za popełnienie przestępstwa wymienionego w art. 18 ust. 2 kodeksu spółek handlowych prowadzi do trwałego wygaśnięcia jego mandatu. Utrata zdolności do pełnienia funkcji członka zarządu nie odżywa po upływie okresu zakazu. Skoro jednak pozwany nadal figuruje w rejestrze, to on powinien wykazać, że nie doszło do jego ponownego powołania do składu zarządu.

Wierzyciel ma prawo żądać sankcji dla członka zarządu spółki - wyrok SN

Wierzyciel jest legitymowany do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez członka zarządu spółki z o.o. z powodu niezgłoszenia przez niego w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości tej spółki także wtedy, gdy wierzytelność wnioskodawcy powstała po zaprzestaniu pełnienia przez uczestnika funkcji członka zarządu.

Od których rat odlicza się korzyść leasingodawcy

Obowiązek pomniejszenia wysokości przewidzianych w umowie leasingu a niezapłaconych rat o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy, nie obejmuje rat wymagalnych przed rozwiązaniem umowy (art. 709[15] k.c.)

Prawomocne skazanie a zakaz pełnienia funkcji w spółce

Zatarcie skazania nie ma wpływu na przewidziany w art. 18 § 2 k.s.h. zakaz pełnienia funkcji, nie można bowiem przyjąć w przypadku tej instytucji fikcji, że wyrok skazujący w ogóle nie zapadł. Uchylenie natomiast – w wyniku wznowienia postępowania – prawomocnego wyroku skazującego za popełnienie jednego z przestępstw z art. 18 § 2 k.s.h. powoduje także zniweczenie ex tunc skutków skazania przewidzianych w tym przepisie.

Upadłość a spełnienie świadczenia na rzecz wierzyciela

Z art. 87 prawa upadłościowego i naprawczego (p.u.n.) wynika, że spełnienie przez upadłego świadczenia na rzecz wierzyciela, którego wierzytelność objęta została układem, pozbawione jest podstawy prawnej. Jednak art. 411 kodeksu cywilnego przewiduje wiele wyjątków, w których odpada obowiązek zwrotu nienależnie uzyskanego świadczenia – m.in. nie można żądać zwrotu nienależnego świadczenia, jeżeli jego spełnienie czyni zadość zasadom współżycia społecznego.

Wierzyciel hipoteczny może wnieść o upadłość

Wierzyciel hipoteczny niebędący wierzycielem osobistym dłużnika jest uprawniony do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości.