Izabela Dziubak-Napiórkowska

Zwolnienia grupowe tylko z kryteriami doboru w wypowiedzeniu - wyrok SN

Przy redukcji zatrudnienia konieczne jest porównanie pracowników zatrudnionych na analogicznych stanowiskach, a kryteria doboru muszą zostać wskazane w treści wypowiedzenia.

Firma: jak przegotować się na Brexit

Firmy powinny przygotować się do bezumownego opuszczenia Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo, weryfikując posiadane dokumenty i starając się o te, które niedługo będą niezbędne.

Przywrócenie do pracy nie wyklucza odszkodowania - wyrok Sądu Najwyższego

Dochodzenie przed sądem przywrócenia do pracy przy niezgodnym z przepisami rozwiązaniu umowy o pracę nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania na podstawie kodeksu cywilnego, jeśli pracownik poniósł szkodę wskutek deliktu pracodawcy.

Udzielenie zaległych urlopów wypoczynkowych do 30 września

Najpóźniej 30 września pracownicy powinni zacząć korzystać z urlopu zaległego. Nie dotyczy to jedynie czterech dni, które wolno im było wziąć w ubiegłych latach na żądanie.

Mundial 2018: mistrzostwa świata w piłce nożnej kontra prawo pracy

Wielu pracodawców myśli o tym, aby umożliwić zatrudnionym oglądanie meczów. Zasady udziału w transmisji trzeba jednak uregulować, unikać większych skupisk osób w jednym miejscu i rozwiązać kwestie czasu pracy.

SN o wykonywaniu funkcji prezesa zarządu na podstawie umowy o pracę

Zatrudnienie osoby na podstawie umowy o pracę na stanowisku prezesa zarządu spółki, w której nie była ona jedynym udziałowcem, nie prowadzi do symbiozy pracy i kapitału. W tej sytuacji nie jest wyłączona możliwość wykonywania funkcji prezesa zarządu na podstawie faktycznie wykonywanej umowy o pracę, także gdy jego zakres czynności nie uległ diametralnym zmianom w stosunku do czynności wykonywanych w ramach poprzedniego stosunku organizacyjnego. Natomiast fakt, że do zmiany zasad wykonywania pracy doszło w celu uzyskania ubezpieczenia społecznego, nie musi świadczyć o pozorności umowy o pracę, jeżeli praca była rzeczywiście wykonywana.

Kiedy pracownik delegowany podlega polskim ubezpieczeniom społecznym

Dla oceny, czy przedsiębiorstwo delegujące prowadzi w Polsce normalnie swoją działalność, a co za tym idzie – czy pracownik delegowany nadal podlega polskiemu ustawodawstwu w zakresie ubezpieczeń społecznych, nie wystarczy zastosowanie kryterium wielkości obrotu.

Spółka z o.o.: wspólnik na etacie musi mieć przełożonego

Aby zatrudnienie jedynego wspólnika spółki z o.o. w tej spółce zostało uznane za zatrudnienie pracownicze, konieczne są ustalenia faktyczne potwierdzające, że stosunek ten spełnia wymienione przesłanki stosunku pracy.

Nieprawdziwe przyczyny w wypowiedzeniu uzasadnią przywrócenie terminu na złożenie odwołania do sądu - wyrok SN

Celowe podanie przez pracodawcę w wypowiedzeniu nieprawdziwych przyczyn zwolnienia, co uniemożliwia pracownikowi prawidłową ocenę swojej sytuacji faktycznej i prawnej przed podjęciem decyzji o skierowaniu sprawy na drogę sądową lub rezygnacji z dochodzenia roszczeń, uzasadnia przywrócenie terminu na złożenie odwołania do sądu pracy.

Wynagrodzenie prezesa z powołania wolne od składek na ZUS

Gdy prezes zarządu spółki z o.o. wykonuje tę funkcję wyłącznie na podstawie powołania w rozumieniu kodeksu spółek handlowych, nie będąc związany ze spółką umową o pracę ani kontraktem cywilnoprawnym, nie powstaje obowiązek odprowadzania za niego składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia płaconego z tego tytułu przez płatnika składek.