Anna Sikorska

Zmiana podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe

Wybór właściwego podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe zapewnia jednostce odpowiednie doradztwo, co pozwala skupić się na prowadzeniu biznesu. Jeśli biuro rachunkowe nie spełnia naszych oczekiwań warto zastanowić się nad jego zmianą.

Zakres usług audytorskich objęty obowiązkami procedury AML

Biegły rewident jest podmiotem, którego usługi mogą być wykorzystane wbrew ich przeznaczeniu do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu zatem jest on instytucją zobowiązaną w myśl art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Może on wykonywać swój zawód jako: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnik firmy audytorskiej, osoba fizyczna pozostająca z firmą audytorską w stosunku pracy lub jako osoba fizyczna która zawarła z firmą audytorską umowę cywilnoprawną.

Rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych

Inwentaryzacja składników majątkowych w przedsiębiorstwa ma na celu ustalenie rzeczywistych stanu zasobów oraz o ile to konieczne rozliczenie i wyjaśnienie różnic, jeśli one wystąpią.

W jaki sposób ująć środek trwały w ewidencji

Inwentaryzację rzeczowych składników majątku można przeprowadzić poprzez spis z natury lub weryfikację, zależy to od ich rodzaju.

Korekta pomyłki w dokumentach sprawozdawczych niemożliwa po zatwierdzeniu sprawozdania

Niezależnie od rodzaju popełnionego błędu poprawianie błędów w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym jest zabronione. Istotność błędu oraz fakt, że zatwierdzono je przed ustawowym terminem pozostaje bez znaczenia.

Jak księgować pożyczkę zaciągniętą w euro

Otrzymanie pożyczonych euro na konto prowadzone w tej walucie powoduje, że nie dochodzi do wymiany pieniędzy na złote. Do wyceny początkowej ma więc zastosowanie średni kurs NBP z dnia poprzedzającego operację.