Karolina Sieraczek

Składniki majątkowe masy upadłości

Sporządzenie spisu inwentarza i ustalenie składu masy nie może tworzyć tytułu prawnego upadłego do wchodzących w jej skład składników majątkowych. Nie można też z tego faktu wywodzić, dobrej wiary posiadania po stronie syndyka.

Zakaz konkurencji a rażąco wygórowana kara umowna

Nie jest rażąco wygórowana zasądzona kara umowna w wysokości trzykrotności odszkodowania przewidzianego w umowie o zakazie konkurencji. Pracownik, który mając dostęp do istotnych informacji, umyślnie narusza zakaz konkurencji, wypowiadając umowę i podejmując następnego dnia po rozwiązaniu umowy zatrudnienie w konkurencyjnej spółce w ogóle nie wykonuje przyjętego na siebie zobowiązania w umowie o zakazie konkurencji.

Prawo upadłościowego: sprzedaż mienia wyłączonego z masy upadłości - wyrok Sądu Najwyższego

Według prawa upadłościowego (art. 71 ust. 1) zindywidualizowana suma pieniężna będąca zapłatą za sprzedaż rzeczy niebędącej własnością sprzedającego, aby mogła być uznana za świadczenie otrzymane w zamian za zbycie przez upadłego mienia podlegającego wyłączeniu, nie musi znajdować się na samodzielnym rachunku bankowym.

Sprzedaż mienia wyłączonego z masy upadłości

Według art. 71 ust. 1 Prawa upadłościowego, zindywidualizowana suma pieniężna będąca zapłatą za sprzedaż rzeczy niebędącej własnością sprzedającego, aby mogła być uznana za świadczenie otrzymane w zamian za zbycie przez upadłego mienia, podlegającego wyłączeniu, nie musi znajdować się na samodzielnym rachunku bankowym.

Zakaz konkurencji a rażąco wygórowana kara umowna - wyrok SN

Nie jest rażąco wygórowana zasądzona kara umowna w wysokości trzykrotności odszkodowania przewidzianego w umowie o zakazie konkurencji. Pracownik, który mając dostęp do istotnych informacji, umyślnie narusza zakaz konkurencji, wypowiadając umowę i podejmując następnego dnia po rozwiązaniu umowy zatrudnienie w konkurencyjnej spółce w ogóle nie wykonuje przyjętego na siebie zobowiązania w umowie o zakazie konkurencji.

Co oznacza decyzja syndyka o wykonaniu zobowiązania upadłego i żądaniu spełnienia świadczenia

Decyzja syndyka o wykonaniu zobowiązania upadłego i żądaniu spełnienia świadczenia przez kontrahenta oznacza, że wykonanie umowy wzajemnej w dotychczasowej postaci przejmuje syndyk, samą zaś umowę należy traktować jakby została przez niego zawarta. Powstałe, w związku z wykonywaniem umowy wzajemnej wierzytelności kontrahenta upadłego, podlegają zaspokojeniu w uprzywilejowany sposób jako długi masy upadłości.

Zakaz działalność konkurencyjnej - czy musi być zgoda wszystkich wspólników

Uchwała wprowadzająca zakaz działalności konkurencyjnej wspólników może być podjęta tylko po uzyskaniu zgody wszystkich wspólników, których zakaz ma dotyczyć. Uchwała, podjęta bez zgody chociażby jednego ze wspólników jest sprzeczna z ustawą.

Roboty budowlane: transformacja zobowiązania w razie upadłości wykonawcy

Skutek w postaci przekształcenia zobowiązań niepieniężnych upadłego w zobowiązania pieniężne nie obejmuje zobowiązań z tytułu rękojmi lub gwarancji wykonawcy robót budowlanych w odniesieniu do tych wad wykonanych robót, które nie ujawniły się do dnia ogłoszenia upadłości.

Wypłata premii nawet po ustaniu stosunku pracy - wyrok Sądu Najwyższego

Pracownik może nabyć prawo do premii, nawet jeżeli nie pozostaje już w stosunku pracy, która to okoliczność stanowi jedno z kryteriów przyznania tejże premii.

Legitymacja akcjonariusza spółki akcyjnej

Brak jest podstaw do przyjęcia, że z chwilą ogłoszenia upadłości spółki akcyjnej do legitymacji uregulowanej w art. 486 § 1 k.s.h. ma zastosowanie art. 144 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Legitymacja akcjonariusza przewidziana w art. 486 § 1 k.s.h. jest samodzielna i niezależna w odniesieniu do legitymacji spółki akcyjnej. Nie jest także możliwe rozszerzenie kręgu podmiotów, w stosunku do których można dochodzić odpowiedzialności na tej podstawie.