Magdalena Kraszewska-Szuba

Dla kogo dobrowolne prowadzenie ksiąg rachunkowych

Epidemia COVID-19 w istotny sposób wpłynęła na światową gospodarkę wywołując recesję. Istnieją jednak pewne sektory gospodarki, w których popyt się nie załamał, a zapotrzebowanie na produkty i usługi wzrosło. Pojawiają się w związku z tym zaradni przedsiębiorcy, którzy pomimo epidemii planują wykorzystać swoją kreatywność w tym trudnym czasie i założyć własną działalność gospodarczą.

Koronawirus czy COVI-19 może mieć wpływ na sprawozdanie finansowe

Wytyczne dotyczące założenia kontynuacji działalności albo jej braku wynikające bezpośrednio z ustawy o rachunkowości dotyczą nie tylko aktualnej sytuacji epidemiologicznej, ale każdego przypadku, gdy istnieje zagrożenie dla funkcjonowania i istnienia danej jednostki gospodarczej w kolejnym roku obrotowym.

Różnice między ewidencją rachunkową i podatkową - czy można przekształcić jedne księgi w drugie?

Księgi rachunkowe stanowią punkt wyjścia do kalkulacji zobowiązania podatkowego. W praktyce zwykle nie można ich przekształcić „jeden do jednego" w księgi podatkowe na potrzeby rozliczeń fiskalnych, a zysk bilansowy i dochód do opodatkowania nie są sobie równe.

Kiedy podpisać sprawozdanie finansowe

Koniec roku kalendarzowego oraz pierwszy kwartał nowego roku to w jednostkach gospodarczych, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, okres wzmożonej pracy służb finansowo-księgowych, ponieważ obok codziennych obowiązków koncentrują swoje wysiłki na przygotowaniu dokumentów sprawozdawczych.

Jak sporządzić e-sprawozdanie w firmie prowadzącej księgi według MSR

W sytuacji, gdy głównym udziałowcem albo udziałowcami w firmie są podmioty zagraniczne, często naciskają na jednostki krajowe, aby prowadziły księgowość i sporządzały sprawozdania finansowe według międzynarodowych standardów rachunkowości, co ułatwi porównywanie, analizę i konsolidację danych na poziomie grupy.

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok - o czym należy pamiętać

Zbliża się 31 marca czyli dzień, do którego jednostki gospodarcze, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym powinny sporządzić sprawozdanie finansowe za 2019. Warto pamiętać, że sprawozdania te powinny zawierać pewne minimalne informacje.

Dowody księgowe a zamknięcie roku

Zbliża się ostatni kwartał roku kalendarzowego, co dla jednostek gospodarczych, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, oznacza rozpoczęcie przygotowań do zamknięcia roku. Styczeń to kolejny miesiąc, w którym działalność służb finansowo-księgowych koncentruje się poza bieżącą pracą na czynnościach związanych z zamknięciem roku. Należy do nich między innymi upewnienie się, że do ksiąg rachunkowych danego roku obrotowego wprowadzono każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym.

Split payment - nowe obowiązki dla księgowych

Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności, poza zmianą sposobu regulowania zobowiązań z tytułu dostaw i usług ma również, nakłada również nowe obowiązki na osoby zajmujące się takimi rozliczeniami.

Sprawozdanie finansowe - jakie powinno spełniać standardy

Przygotowania do zamknięcia roku to dobry czas na sprawdzenie umów i analizę prowadzonych postępowań sądowych pod kątem wystąpienia operacji gospodarczych, które nie są ewidencjonowane w księgach, ale wymagają ujawnienia w informacji dodatkowej.

Przygotowania do zamknięcia roku obrotowego i sporządzenia sprawozdania finansowego

Czwarty kwartał roku to dla większości jednostek gospodarczych okres prac związanych z końcem roku i sporządzeniem sprawozdania finansowego. Służby finansowo-księgowe skupiają się m.in. na obowiązkach wskazanych w ustawie o rachunkowości, których należy dopełnić w związku z nadchodzącym ostatnim dniem roku obrotowego.