Aneta Siwek

Wysoka kara za naruszenia zasady poufności danych osobowych - decyzja UODO

Administrator i podmiot przetwarzający zobowiązani są ocenić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych i uwzględnić ryzyko wiążące się z przetwarzaniem. Zastosowanie wysokiej kary pieniężnej ma skutecznie doprowadzić do stosowania przez podmiot środków technicznych i organizacyjnych, które zapewnią przetwarzanym danym stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą oraz wadze zagrożeń towarzyszącym procesom przetwarzania danych.

Moment zastrzeżenia własności rzeczy

Do zastrzeżenia własności rzeczy, tj. do pozostawienia jej przy sprzedającym, dojść może jedynie wtedy, jeżeli w chwili zastrzeżenia własności jest on jeszcze jej właścicielem. Zastrzeżenie takie, w terminie późniejszym jest po prostu bezprzedmiotowe, skoro już doszło do przeniesienia własności rzeczy.

Staż pracy jako kryterium różnicowania wynagrodzenia - wyrok Sądu Najwyższego

Staż pracy może stanowić usprawiedliwioną przyczynę różnicowania stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na takich samych stanowiskach. Jest to dopuszczalne, gdy pracodawca nie przewiduje dodatku stażowego a doświadczenie zawodowe przekłada się na jakość świadczonej przez pracownika pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Termin rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika rozpoczyna bieg od faktycznego uzyskania przez pracodawcę wiadomości o ciężkim naruszeniu przez pracownika jego podstawowych obowiązków, a nie od dnia, w którym pracodawca mógł taką wiadomość otrzymać.