Natalia Łukasik

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Jednostka dominująca jest zobligowana do sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, obejmującego dane jednostki dominującej oraz jednostek zależnych wszystkich szczebli, a także dane pozostałych jednostek podporządkowanych.

Walne zgromadzenie spółki - akcjonariusze będą bardziej zaangażowani

Do 30 czerwca walne zgromadzenie spółki ma obowiązek podjąć pierwszą uchwałę w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Dodatkowo ustawodawca przewidział obowiązek jej aktualizacji nie rzadziej niż co cztery lata i wprowadzania każdej istotnej zmiany w drodze uchwały walnego zgromadzenia.

Informacje niefinansowe – oświadczenie spółki

Oświadczenia na temat informacji niefinansowych muszą sporządzać duże jednostki oraz grupy kapitałowe. Po raz pierwszy to oświadczenie pojawiło się w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za rok obrotowy rozpoczynający się po 1 stycznia 2017 r.

Różnice kursowe i cło wpływają na wartość środka trwałego w budowie

Koszt wytworzenia składnika majątku obejmuje ogół wydatków poniesionych za czas jego przystosowania do użytkowania, w tym także niepodlegający odliczeniu VAT, akcyzę oraz koszt obsługi kredytu zaciągniętego na sfinansowanie.