Krzysztof Rustecki

Mieszkanie nie zawsze z 10-proc. odpisem

Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lokali mieszkalnych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji. Warunkiem jest jednak, aby przed nabyciem były one wykorzystywane przez co najmniej 60 miesięcy.

Dalsze obniżenie amortyzacji możliwe od początku roku

Poprzez zmianę stawki amortyzacyjnej dla danego firmowego składnika majątku da się wpłynąć na wysokość odpisów ujmowanych w kosztach, co ma znaczenie np. w przypadku rozliczania strat.

CIT: klimatyzacja jest odrębnym środkiem trwałym

Zasadniczo wszystkie prace związane z zainstalowaniem urządzenia klimatyzacyjnego zwiększają jego wartość początkową. Przewody powietrzne wbudowane w konstrukcję budynku uwzględnia się natomiast w wartości początkowej tego obiektu.

Drogi samochód można amortyzować korzystniej

Obniżenie stawki amortyzacyjnej może być szczególnie opłacalne w przypadku planowanej sprzedaży auta osobowego o wartości początkowej powyżej 20 000 euro.

Jeden budynek, różne stawki amortyzacji

Nie ma przeszkód, aby współwłaściciele obiektu przyjęli różne indywidualne stawki jego amortyzacji. Ich wysokość każdy z nich może ustalić tylko raz i nie ma prawa już ich potem obniżyć ani podwyższyć.

PIT i CIT a indywidualna stawka amortyzacyjna

Ustalając sposób i zasady amortyzacji, trzeba uwzględnić przewidywane zyski firmy. Jeżeli bowiem nie będą one odpowiednio wysokie, to może się okazać, że spółka nie rozliczy osiągniętej straty w pełnej wysokości.

Optymalizacja CIT: jednorazowy odpis amortyzacyjny nie zawsze jest korzystny

Ujęcie całości wartości początkowej środka trwałego w kosztach jednego roku może znacznie powiększyć stratę firmy. W konsekwencji podatnik może nie zdążyć odliczyć ujemnego wyniku ze względu na brak lub za małe zyski.

CIT: jak preferencja wpływa na limit pomocy de minimis

Przedsiębiorca, który decyduje się na jeden wysoki odpis umorzeniowy, może ?w ten sposób zmniejszyć możliwą do wykorzystania kwotę innego rodzaju publicznego wsparcia.

PIT: gdy przestaje działać spółka jawna przekształcona z komandytowej

Z przepisów jasno wynika, że środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu jej likwidacji nie są podstawą do obliczenia daniny. Fiskus jednak uważa, że powinny być opodatkowane.

CIT: Na niższej stawce amortyzacji można zyskać

Kosztem sprzedaży środka trwałego jest nieumorzona część jego wartości początkowej. Są do niej zaliczane także te kwoty niedokonanych jeszcze odpisów, które nie byłyby uwzględniane, gdyby amortyzacja była kontynuowana.