Miłosz Szulc

Podatek dochodowy: otrzymaną rekompensatę należy rozpoznać na bieżąco

Środki pieniężne otrzymane w związku ze zmianą polityki cen transferowych powinny być rozpoznane jako przychód dla celów podatku dochodowego w momencie ich otrzymania.

CIT: darowizna na fundację i kościół pomniejszy podstawę opodatkowania

Przekazanie środków na działalność charytatywną to nie tylko korzyść wizerunkowa, ale także podatkowa. Ofiarowane kwoty można bowiem pod pewnymi warunkami odliczyć od dochodu i tym samym zapłacić fiskusowi niższą daninę.

Odkup wierzytelności nie podlega opodatkowaniu VAT

Zwrotne przeniesienie wierzytelności należy rozpatrywać wyłącznie w ścisłym związku z pierwotnie zawartą umową cesji, a nie jako odrębne świadczenie w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.