Anna Trojanowska

Cienka kapitalizacja: pożyczka w obcej walucie wpływa na koszty finansowania dłużnego

W puli podlegających limitowi cienkiej kapitalizacji odsetek i opłat związanych z uzyskaniem środków finansowych i korzystaniem z nich należy uwzględnić zrealizowane różnice kursowe na spłacie zadłużenia w walucie obcej.

Podatek dochodowy: czy cienka kapitalizacja dotyczy leasingu operacyjnego

Zdaniem sądów, podział raty na część odsetkową i kapitałową występuje jedynie w leasingu finansowym. Jednak skarbówka twierdzi, że koszty finansowania dłużnego dotyczą także leasingu operacyjnego.

Kto rozlicz wynagrodzenia i amortyzację po rozwiązaniu podatkowej grupy

Po rozpadzie PGK koszty wypłat dla pracowników oraz odpisy amortyzacyjne powinny zostać rozpoznane proporcjonalnie do liczby dni funkcjonowania spółek tworzących wcześniej grupę jako samodzielnych podatników.

Czy straty na sprzedaży wierzytelności są kosztem

Zdaniem sądów, te same zasady rozliczenia straty na sprzedaży wierzytelności należy stosować do należności przedawnionych i nieprzedawnionych. Przyjęcie przez przedsiębiorców tego stanowiska może jednak prowadzić do sporów z fiskusem.

Rozwiązanie podatkowej grupy kapitałowej bez konsekwencji w CIT

W przypadku dobrowolnego zlikwidowania PGK przez tworzące ją spółki istnieje możliwość przystąpienia przez każdą z nich do innej grupy przed upływem roku podatkowego następującego po tym, w którym utraciła ona swój status.

Po 1 stycznia 2016 spółka nie może uwzględnić wydatków z 2015 r. na działalność badawczo-rozwojową

Przy kalkulacji kosztów kwalifikowanych spółka nie może uwzględnić wydatków na działalność badawczo-rozwojową, które poniosła w 2015 roku, gdy prawo do ich rozliczenia w rachunku podatkowym nabyła dopiero po 1 stycznia 2016 roku.

Darowizna w ramach grupy kapitałowej nie zawsze jest neutralna podatkowo

W razie nieodpłatnego przekazania rzeczy lub praw w grupie, darczyńca zaliczy do kosztów uzyskania przychodu tylko te wydatki, które zostały faktycznie poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu darowizny.