Kamil Jagodziński

Nie zawsze brak zapłaty da się ująć w kosztach

Do kosztów uzyskania przychodów może zostać zaliczona tylko taka nieściągalna wierzytelność, która jest potwierdzona dokumentem jednoznacznie wskazującym, że dłużnik nie ma majątku na spłatę egzekwowanego (konkretnego) długu.

Urząd skarbowy potwierdzi brak zaległości w podatkach

W wystawianym dokumencie zamieszczana jest nie tylko informacja o wysokości zaległości wobec fiskusa, ale także o toczących się postępowaniach mających na celu ustalenie lub określenie wysokości zobowiązań podatkowych danego podmiotu.

Zwolnienie dłużnika z odsetek - konsekwencje w CIT

Według organów podatkowych, każda umorzona wierzytelność, także ta o charakterze odsetkowym, powoduje powstanie przychodu po stronie dłużnika.

Nauczyciel akademicki skorzysta z 50-proc. kosztów

Preferencyjne zasady rozliczeń mają zastosowanie nie tylko w odniesieniu do przychodów pracownika uczelni z tytułu otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego, ale również do jego innych elementów składowych.

CIT: czy warto ustalać różnice kursowe metodą bilansową

Wybór czy różnice kursowe będą ustalane na podstawie ustawy o podatku dochodowym, czy przepisów o rachunkowości należy do przedsiębiorcy. Podejmując decyzję w tym zakresie należy rozważyć wszystkie za (korzyści) i przeciw (obowiązki).

CIT: czy pośrednictwo w sprzedaży jest limitowane w kosztach

Fiskus twierdzi, że nabywane od podmiotów powiązanych usługi wyszukania klientów, pośredniczenia w zawieraniu umów czy promowania produktów należy ujmować w kosztach w ograniczonej wysokości. Na wygraną można liczyć dopiero w sądzie.

Jak jest opodatkowane wynagrodzenie nauczyciela akademickiego

Praca wykładowców na uczelniach jest działalnością twórczą. Problem ze stosowaniem 50-proc. kosztów dotyczy jednak takich elementów wypłaty jak odprawa, nagroda jubileuszowa czy wynagrodzenie za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim lub na urlopie.

Jak ustalać limit kosztów finansowania dłużnego

Jeżeli kwota nadwyżki kosztów związanych z uzyskaniem od innych podmiotów środków finansowych i z korzystaniem z nich nie przekracza 3 mln zł w roku podatkowym, to spółka ma prawo w całości ująć poniesione wydatki w wyniku podatkowym.

Fiskus sprawdzi konta bankowe podatników

Naczelnik urzędu skarbowego ma prawo do wystąpienia do instytucji finansowych o przekazanie informacji dotyczących kontrolowanego lub strony w związku z prowadzonym postępowaniem lub wszczętą kontrolą.

MDR: kiedy uzgodnienie jest schematem podatkowym

Choć przepisy o MDR nakładają obowiązki zasadniczo na podmioty zawodowo związane z podatkami lub prawem, to jednak w określonych przypadkach sam podatnik – jako korzystający – jest zobowiązany do działania.