Klaudia Raczek

Compliance w prawie karnym – czy warto?

Jedną z konsekwencji nieprawidłowości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest odpowiedzialność karna za przestępstwa gospodarcze oraz przestępstwa i wykroczenia karno-skarbowe.

Przy waloryzacji trzeba ocenić indywidualnie każdy przypadek

„Nadzwyczajna klauzula” dopuszcza zmianę nie tylko w zakresie wynagrodzenia wykonawcy, ale też m.in. zakresu świadczeń czy czasowego zawieszenia wykonania umowy.

Plagiat – kradzież niejedno ma imię

Nie każdy przejaw czerpania z cudzej twórczości jest prawnie zakazany. Ustawa określa granice dla inspirowania się cudzą twórczością przez pojęcie utworów zależnych oraz inspiracji.

Firmowanie pracodawcy własną twarzą to nie obowiązek

Wizerunek pracownika jest chroniony na gruncie prawa autorskiego oraz jako dobro osobiste i dane osobowe. Pracodawca nie może wykorzystywać go w sposób nieograniczony, nawet za zgodą zatrudnionego.

Cele promocyjne w zadaniach własnych gminy - środki finansowe muszą być wydawane efektywnie

O skutecznym informowaniu, np. o walorach danej gminy, można mówić wtedy, gdy przekłada się to na poprawę wizerunku gminy, co z kolei przynosi nowe inwestycje i miejsca pracy, zwiększa wpływy podatkowe, daje wzrost liczby turystów czy mieszkańców.

Gospodarka odpadami komunalnymi do poprawki - o obliczaniu poziomów recyklingu w gminie

Będzie powrót do dotychczas stosowanej metody obliczania poziomów recyklingu, którą to przejściowo dopuszczają przepisy prawa unijnego.

Holdingi na nowych zasadach

Głównym narzędziem spółki dominującej ma być możliwość wydawania wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki zależnej, jeśli będzie to uzasadnione interesem grupy spółek.

Sądy własności intelektualnej: wyspecjalizowane sądy i łatwiejsze pozyskiwanie dowodów

Od 1 lipca 2020 r. obowiązują przepisy regulujące odrębne postępowanie cywilne w sprawach własności intelektualnej. Wprowadzono m.in. ułatwienia w pozyskaniu środków dowodowych na potwierdzenie naruszenia dóbr intelektualnych.

Tarcza antykryzysowa 3.0: Przymusowa dematerializacja akcji odsunięta w czasie

Tarcza antykryzysowa 3.0. przesuwa termin planowanej przymusowej dematerializacji akcji spółek komandytowo-akcyjnych oraz akcyjnych na dzień 1 marca 2021 r.