Maciej Andrzejewski

Protest przeciwko władzom publicznym to nie strajk

Udział w proteście, którego adresatem nie jest pracodawca, może wiązać się dla pracownika z konsekwencjami dyscyplinarnymi w zakładzie pracy. Chyba że przypada poza godzinami pracy albo w czasie urlopu.

Jak tarcza antykryzysowa 4.0 pozwoli pracodawcom ograniczyć koszty

W czasie epidemii firmy ma odciążyć m.in. możliwość zerwania umów o zakazie konkurencji, ograniczenia wysokości odpraw i odszkodowań dla zwolnionych oraz zawieszenia obowiązków socjalnych.

Zwolnienia grupowe: pełna odprawa dla matek łączących pracę z rodzicielstwem - wyrok TSUE

Pracownica łącząca urlop rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze czasu pracy, z którą pracodawca rozwiązał umowę o pracę, zachowuje prawo do pełnej odprawy z tytułu rozwiązania umowy.

Zmiana układu zbiorowego pracy

W firmie obowiązuje zakładowy układ zbiorowy pracy. Pracodawca, chcąc dostosować jego treść do aktualnych warunków rynkowych, wystąpił do organizacji związkowych z propozycją zmiany układu. W jaki sposób strony mogą doprowadzić do zmiany obowiązującego układu zbiorowego?

Udział w nielegalnym strajku a konsekwencje dyscyplinarne wobec pracownika

Uczestnictwo w bezprawnie zorganizowanej akcji protestacyjnej to podstawa nawet do dyscyplinarnego zwolnienia pracownika. Jednak musi on mieć pełną świadomość co do jej niezgodności z prawem.

Wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych można ograniczyć czasowo

Krajowa ochrona roszczeń pracowników nie gwarantuje roszczeń z tytułu wynagrodzenia, jeżeli stosunek pracy ustał wcześniej niż trzy miesiące przed wpisem do rejestru handlowego orzeczenia o wszczęciu postępowania upadłościowego wobec pracodawcy.

Nowe prawo: Ustawa o związkach zawodowych - co się zmieni od 1 stycznia 2019

Od 1 stycznia 2019 r. prawo koalicji będą miały również osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Jednak z punktu widzenia relacji pracodawca – związek zawodowy ważniejsze mogą się okazać inne zmiany.

Brak wniosku o urlop nie pozbawia ekwiwalentu - o wyroku TSUE

Prawo krajowe nie może ograniczać prawa do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z tego tylko względu, że pracownik nie złożył wniosku o udzieleniu mu takiego urlopu.

TSUE: Urlop rodzicielski może obniżać wymiar urlopu wypoczynkowego

Przepisy wskazujące, że w czasie urlopu rodzicielskiego pracownik nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego, są zgodne z prawem unijnym. W rezultacie wymiar rocznego urlopu wypoczynkowego może być proporcjonalnie pomniejszany.

Ochrona związków zawodowych: Czy po 1 stycznia 2019 r. pracodawca będzie mógł rozwiązać umowę z usługodawcą

Pracodawca zawarł umowę cywilnoprawną z osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Usługodawca, obawiając się zwolnienia, wstąpił do działającej w firmie organizacji związkowej. Zarząd związku zawodowego wskazał usługodawcę jako osobę podlegającą ochronie. Czy po 1 stycznia 2019 r. pracodawca będzie mógł rozwiązać umowę z usługodawcą?