Alicja Pawelec

Przyczyna zwolnienia nie może być zbyt ogólna

Zwrot „przywłaszczenie mienia” bez jakiegokolwiek jego zawężenia nie pozwala pracownikowi na rzeczową obronę.

Ignorowanie pracownika nie musi być mobbingiem

Nie każdy przypadek lub przypadki ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika – uwzględniane z osobna lub razem – mogą być uznane za stosowanie mobbingu. Nawet nieprawidłowe relacje interpersonalne, polegające na niekulturalnym nieodpowiadaniu przez przełożonego na powitania pracownika lub prezentowaniu wobec niego postawy „aroganckiej" obojętności czy niedostrzegania obecności pracownika w miejscu pracy, nie zawsze mogą być kwalifikowane jako zachowania wyczerpujące cechy kwalifikowanego deliktu prawa pracy, jakim jest mobbing pracodawcy.

Nauczyciel też jest chroniony przed mobbingiem

Nauczyciel zatrudniony na podstawie stosunku pracy z mianowania może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z powodu naruszenia przez pracodawcę obowiązku przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy.

Ofiara mobbingu uniknie dyscyplinarki za nieobecność w pracy - wyrok SN

Mimo formalnego spełnienia przesłanek z art. 53 § 1 pkt 1b kodeksu pracy, które uzasadniają rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika, skorzystanie przez pracodawcę z tego trybu zakończenia współpracy narusza zasady współżycia społecznego i stanowi nadużycie prawa podmiotowego wyrażonego w art. 8 k.p., jeśli niezdolność do pracy pracownika była spowodowana zawinionym zachowaniem pracodawcy, w szczególności w postaci stosowania wobec pracownika mobbingu stwierdzonego prawomocnym wyrokiem.

Rozwiązanie umowy nie zlikwiduje problemu mobbingu

Obrona przed mobbingiem nie powinna wymagać od pracownika nieprzedłużania terminowego stosunku pracy ani rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony. Nie są to bowiem efektywne sposoby przeciwdziałania deliktowym zachowaniom mobbera na gruncie bezwarunkowego obowiązku pracodawcy przeciwdziałania mobbingowemu nękaniu, poniżaniu lub ośmieszaniu pracownika.

Informacja o niekaralności: praca w ubezpieczeniach tylko z czystą kartoteką

Od października br. agenci i brokerzy ubezpieczeniowi weszli w krąg podmiotów sektora finansowego. Od zatrudnianych osób mają prawo żądać udzielenia informacji o niekaralności prawomocnym wyrokiem skazującym za określone przestępstwa.

Odszkodowania za niezatrudnienie pracownika zwolnionego wcześniej z tego samego stanowiska - wyrok SN

Wysokość odszkodowania może zostać ograniczona poprzez odniesienie się do okresu zatrudnienia jedynie wtedy, gdy da się go dokładnie i pewnie określić (np. w razie likwidacji zakładu pracy). Ustalenie tego okresu – a w konsekwencji wysokości odszkodowania – jedynie hipotetycznie, nie jest uzasadnione.

Wykonanie koncertu to umowa o dzieło czy umowa o świadczenie usług?

Nie można zrealizować dzieła, jeśli nie zostało ono umownie wytyczone. W przeciwnym razie niemożliwe będzie poddanie „dzieła" sprawdzianowi w zakresie wad fizycznych. Właściwości te nie są udziałem umowy zlecenia. Wykonanie zobowiązania następuje przez zrealizowanie umówionej czynności prawnej, przy czym jej następstwo, choć ma miejsce, to jednak wykracza poza wzorzec normatywny.

Przywrócenie renty tylko na wniosek uprawnionego

Po spełnieniu przesłanki pozwalającej na przywrócenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, powstaje (zostaje przywrócone) ex lege prawo do tego świadczenia. Choć przysługuje ono z tytułu poprzedniej niezdolności do pracy, to dla jego realizacji konieczny jest stosowny wniosek ubezpieczonego i wydanie decyzji przez organ rentowy.

Dyscyplinarka za nielegalne nagrywanie szefa

Wszelkie informacje prywatne pracodawcy, stanowiące jego własność lub dobro osobiste, które nie są upubliczniane lub kierowane do pracownika, nie powinny być przez niego nagrywane i gromadzone.