Wioleta Kosińska

Reprezentanci załogi: uważaj na rozliczenia. Fiskus jest rygorystyczny

Funkcjonowanie związku zawodowego wiąże się często dla pracodawcy z koniecznością ponoszenia dodatkowych wydatków. Nie wszystkie z nich przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Zamiast wydać interpretację, fiskus żąda odpowiedzi od podatnika

Mimo licznych wyroków sądów administracyjnych, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wciąż wymaga jednoznacznej informacji, czy wnioskodawca prowadzi działalność badawczo-rozwojową. A przecież tego właśnie dotyczy wniosek kierowany do organu podatkowego.

Zmiana decyzji o przeznaczeniu zysku

Nowe przepisy o podatku u źródła powodują zmiany uchwał dotyczących wypłaty dywidendy. Warto pamiętać o skutkach podatkowych tych decyzji.

Pozostawienie zysku należnego zagranicznemu udziałowcowi a przychód w CIT

Nowe przepisy o podatku u źródła powodują zmiany uchwał dotyczących wypłaty dywidendy. Warto pamiętać o skutkach podatkowych tych decyzji.

Sponsor działalności sportowej zapłaci niższy podatek

Podmiot wspierający sport, oprócz ujęcia poniesionych z tego tytułu wydatków w kosztach uzyskania przychodów, ma prawo do dodatkowej preferencji poprzez odliczenie połowy przekazanych na ten cel kwot od podstawy obliczenia podatku.

Czy umorzenie udziałów jest ukrytym zyskiem

W estońskim CIT podstawą opodatkowania mogą być również dochody z ukrytych zysków. Wiele wątpliwości interpretacyjnych budzi przy tym kwestia czy jest nimi wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów spółki.

Jak korzystać z ulgi B+R w specjalnej strefie ekonomicznej

Przy wykładni przepisów dotyczących rozliczania wydatków związanych z działalnością badawczo-rozwojową trzeba stosować dyrektywę interpretacyjną nakazującą rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika.

Jak rozliczyć darowizny i zbiórki pracownicze na rzecz Ukrainy

Przepisy obu ustaw o podatkach dochodowych przewidują możliwość odliczenia darowizn od podstawy opodatkowania. Natomiast specustawa wprowadziła możliwość zaliczenia niektórych wydatków związanych z przekazywaną pomocą do kosztów uzyskania przychodów. Czym różnią się te dwie możliwości i jakie warunki należy spełnić, aby podatkowo rozliczyć przekazaną pomoc? Jak rozliczać zbiórki pracownicze?

Pracodawca musi odpowiednio zakwalifikować wypłaty dla pracownika mobilnego

Ustalenie, co stanowi objętą zwolnieniem dietę i inną należność z tytułu podróży służbowej pracownika, ma decydujące znaczenie dla określenia zakresu obowiązków płatnika – zakładu pracy w zakresie pobrania i wpłacenia zaliczki na PIT.

Jak ustalić wynagrodzenie dla pracownika – twórcy

Wartość rynkowa prawa autorskiego przekazanego pracodawcy nie ma znaczenia prawnego dla zastosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodów.