Rafał Tołwiński

Praca zdalna transgraniczna na elastycznych zasadach

O skorzystaniu z nowych unijnych regulacji w zakresie zabezpieczenia społecznego pracowników transgranicznych decyduje pracownik z pracodawcą. Jeżeli tak wybiorą, muszą wystąpić o wydanie A1.

Polski Ład: Jak liczyć składkę zdrowotną

1 stycznia zmieniono sposób kalkulacji składki zdrowotnej przez przedsiębiorców oraz zlikwidowano możliwość odliczenia jej od podatku.

Zmiany w delegowaniu pracowników – legislacyjny rollercoaster

Wysyłając pracownika do Niemiec, Francji, Belgii, Holandii czy Szwecji należy już stosować przepisy przyjęte wskutek implementacji regulacji unijnych dotyczących zmian w delegowaniu. Polska ustawa wejdzie w życie 4 września 2020 r.

Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży voucherów

Przychód ze sprzedaży karty upominkowej nie powstanie w chwili jej wydania klientowi, lecz w dacie realizacji usługi, nie później jednak niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności. Jeśli natomiast w wyznaczonym czasie klient nie wykorzysta talonu, przychód powstaje w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upływa jego ważność.

PIT: jak wspólnik występujący ze spółki rozliczy sprzedaż udziału

Jednym ze sposobów dokonania zmiany wspólnika w spółkach osobowych jest przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika (potocznie określanych jako udział w spółce) na inną osobę. ?Na gruncie kodeksu spółek handlowych zostało to uregulowane ?w art. 10. Co oznacza takie zdarzenie dla zbywającego swój udział wspólnika na gruncie ustawy o PIT? Do jakiego źródła przychodów powinien on zaliczyć korzyść finansową uzyskaną ze sprzedaży udziału w spółce oraz w jaki sposób ją rozliczyć z fiskusem?