Robert Suwaj

Nakładanie kar pieniężnych w Kodeksie postępowania administracyjnego

Nakładanie administracyjnych kar pieniężnych w sposób uregulowany w Dziale IVa Kodeksu postępowania administracyjnego wymaga kompetencji orzeczniczych oraz instrumentarium procesowego, które znacznie przekraczają możliwości przeciętnego organu administracji publicznej.

Mediacja jako nowa forma załatwiania spraw administracyjnych w Polsce

Sprawy, których charakter pozwala na prowadzenie mediacji pomiędzy organem a stroną, ograniczają się wyłącznie do tych regulacji, w których ustawodawca przyznał organom administracyjnym pewien zakres swobody w orzekaniu.

Milczące załatwienie sprawy i postępowanie uproszczone w KPA

Kluczowe dla realizacji zasady szybkości postępowania uproszczonego jest umożliwienie zastosowania w tym postępowaniu przepisów o milczącym załatwieniu sprawy.

Kodeks postępowania administracyjnego: nowe zasady ogólne

Obok zasad ogólnych odnoszących się do procedury przebiegu postępowania administracyjnego ustawodawca wprowadził do Kodeksu postępowania administracyjnego także zasady o charakterze ogólnych zasad orzekania w sprawach administracyjnych.

Nowe zasady ogólne w KPA

Naruszenie zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego może wpływać wprost na wadliwość podjętego rozstrzygnięcia albo stanowić podstawę uruchomienia odrębnych środków ochrony prawnej.

Relacje między organami administracji publicznej w KPA

Do katalogu zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego, w 2017 roku ustawodawca wprowadził zasadę współdziałania organów w toku postępowania. Jej celem jest dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego i prawnego sprawy oraz podjęcie działań adekwatnych do jej realizacji.

Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego były słuszne, ale nie wszystkie okazały się skuteczne

Większość rozwiązań wprowadzonych do Kodeksu postępowania administracyjnego w 2017 roku przyniosło inne skutki niż zakładane.

Odpowiedzialność organów administracji publicznej za nieterminowość w realizacji zadań

Od strony prawnej nie ma znaczenia, czy organ nie podejmuje żadnych działań w sprawie, czy podejmuje działania nieudolnie, czy też podejmuje działania niepotrzebne z punktu widzenia celu postępowania.

Koronawirus: terminy zaczynają bieg, a epidemia wciąż trwa

Dynamika zmian regulacji związanych z epidemią powoduje istotne problemy z ustaleniem biegu terminów procesowych w sprawach administracyjnych.

Koronawirus: terminy procesowe i terminy załatwiania spraw w okresie epidemii

W interesie każdego organu powinno leżeć to, aby nie kumulować zaległości w załatwianiu spraw administracyjnych. Odłożenie ich w czasie nie będzie chroniło organu przed zarzutem bezczynności i jego konsekwencjami.